Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ
ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00
2015-04-23T11:13:14+00:00

Φωτόδεντρο

Στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» συγκεντρώνονται περιγραφές (μεταδεδομένα) ψηφιακού υλικού που βρίσκεται σε ψηφιακές βιβλιοθήκες, μουσεία, οπτικοακουστικά αρχεία, επιτρέποντας έτσι την αναζήτησή του με ενιαίο τρόπο.

2015-04-28T08:12:50+00:00

Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα

,

Το Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (Photodentro LOR) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Το Φωτόδεντρο είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

2019-01-16T16:27:01+00:00

Φωτοδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο

,

Το 'Φωτόδεντρο/ Εκπαιδευτικά Βίντεο' είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Έχει σκοπό να φιλοξενήσει συλλογές εκπαιδευτικών βίντεο μικρής διάρκειας που μπορούν να αξιοποιηθούν στην εκπαιδευτική διαδικασία.

2015-04-23T11:12:15+00:00

Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών

,

Το «Φωτόδεντρο/e-yliko χρηστών» είναι το Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή να αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

2015-02-19T15:29:21+00:00

Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

,

Το «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές» είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

2015-02-19T15:45:16+00:00

Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό

,

Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Φωτόδεντρο EDUSOFT) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση.

2015-02-19T15:51:03+00:00

Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές

Το Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές είναι μέρος του συστήματος για την υποστήριξη της ενοποίησης μεταδεδομένων του ψηφιακού υλικού από εξωτερικές πηγές, της επιλογής ψηφιακών αντικειμένων και του πρόσθετου μετασχολιασμού τους.

2015-02-19T15:35:33+00:00

e-me

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, επικοινωνία, συνεργασία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

2015-04-23T11:14:08+00:00

Συμμετέχω

Στόχος της Δράσης «Συμμετέχω» είναι η δημιουργία και υποστήριξη ενός Δικτύου Kαινοτόμων Eκπαιδευτικών οι οποίοι θα συμμετέχουν στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, καθώς και η αξιοποίηση του δικτύου για την ανάδειξη και προβολή του Εκπαιδευτικού Υλικού των Χρηστών και των Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου.