Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΦΟΡΕΙΣ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΦΟΡΕΙΣ
ΣΥΝΕΡΓΑΖΟΜΕΝΑ ΕΡΓΑ & ΦΟΡΕΙΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Στην Κατηγορία Πράξεων «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία», όπου εντάσσεται η Πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, έχουν ενταχθεί δύο ακόμη συνεργαζόμενες Πράξεις, οι οποίες υλοποιούνται από τους φορείς:

 1. ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ του Υπουργείου Παιδείας (ΕΥΕ), σε σύμπραξη με το ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ «ΑΘΗΝΑ» και το ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ).
 2. ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)

Συγκεκριμένα:

Athena RIC logo

ΕΙΔΙΚΗ ΥΠΗΡΕΣΙΑ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΩΝ ΔΡΑΣΕΩΝ (ΕΥΕΕΔ)

Η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων είναι υπηρεσία του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων, η οποία υλοποιεί συγχρηματοδοτούμενα προγράμματα που αφορούν την Παιδεία στα πλαίσια του ΕΣΠΑ.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 61,  η Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων (ΕΥΕΕΔ) του Υ.ΠΑΙ.Θ. έχει αναλάβει τα εξής: α) την αποτύπωση, μέσω αναδόχου, υφιστάμενου ψηφιακού υλικού πολιτιστικών φορέων με δυνατότητες αξιοποίησής του στην εκπαιδευτική διαδικασία, β) την υλοποίηση δράσεων ενημέρωσης – ευαισθητοποίησης της εκπαιδευτικής κοινότητας, όπως ημερίδες, εργαστήρια κ.α., για την ενίσχυση της αξιοποίησης της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας και του συνεχούς εμπλουτισμού της, γ) την αξιολόγηση, μέσω εξωτερικού αξιολογητή, των αποτελεσμάτων του έργου καθώς και δ) την υποστήριξη των Τεχνολογιών Πληροφορίας και Επικοινωνιών (ΤΠΕ), μέσω της εξοικείωσης των μαθητών με την ψηφιακή τεχνολογία, στα ολοήμερα δημοτικά.

 • Πρόσωπο επικοινωνίας: Κριάρη Μαίρη
 • mkriari[at]minedu.gov.gr
 • +30 2103442135
Athena RIC logo
Athena RIC logo

ΕΡΕΥΝΗΤΙΚΟ ΚΕΝΤΡΟ ΚΑΙΝΟΤΟΜΙΑΣ ΣΤΙΣ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΕΣ ΤΗΣ ΠΛΗΡΟΦΟΡΙΑΣ, ΤΩΝ ΕΠΙΚΟΙΝΩΝΙΩΝ ΚΑΙ ΤΗΣ ΓΝΩΣΗΣ – “ΑΘΗΝΑ”

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ είναι ερευνητικός και τεχνολογικός φορέας που εποπτεύεται από το Υπουργείο Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων – Γενική Γραμματεία Έρευνας και Τεχνολογίας. Διεξάγει υψηλής ποιότητας Έρευνα, αναπτύσσει Τεχνολογίες και συμβάλλει στην παραγωγή Καινοτομίας στα πεδία της Πληροφορικής, των Επικοινωνιών και των Υπολογιστικών Επιστημών. Το πλαίσιο δράσης του καλύπτει ένα ευρύ φάσμα τομέων: μεγάλα δίκτυα και βάσεις δεδομένων, ενσωματωμένα συστήματα, επεξεργασία δεδομένων/πληροφορίας/γνώσης, αυτοματισμοί, ρομποτική, τεχνητή νοημοσύνη, τεκμηρίωση και επιμέλεια ψηφιακού περιεχομένου.

Το ΕΚ ‘Αθηνά’ συμμετείχε στην Πρόσκληση 61 μέσω ενός από τα ινστιτούτα που το συνιστούν, του Ινστιτούτου Επεξεργασίας του Λόγου (ΙΕΛ). Το ΙΕΛ / ΕΚ ‘Αθηνά’ έχει ως αποστολή την ανάπτυξη και προώθηση της Γλωσσικής και της Πολιτιστικής Τεχνολογίας στην Ελλάδα. Οι κύριοι τεχνολογικοί άξονες στους οποίους κινείται η αναπτυξιακή δραστηριότητά του είναι τα ηλεκτρονικά και υπολογιστικά μονόγλωσσα και πολύγλωσσα λεξικά, τα υπολογιστικά εργαλεία μηχανικής μετάφρασης και υποβοήθησης της μεταφραστικής διαδικασίας, η επεξεργασία και ανάκτηση πολυμεσικής και πολύγλωσσης πληροφορίας, η διόρθωση λαθών σε ηλεκτρονικά κείμενα, τα αυτόνομα και ενσωματωμένα συστήματα σύνθεσης και αναγνώρισης ομιλίας, τα συστήματα υποστήριξης Ατόμων με Αναπηρίες, τα συστήματα παρουσίασης και διαχείρισης πολιτιστικού περιεχομένου και τα πολυμεσικά και διαδικτυακά συστήματα εκμάθησης γλώσσας και μουσικής.

Το ΙΕΛ/ΕΚ ‘Αθηνά’, στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 61, ανέλαβε την υλοποίηση του Υποέργου «Ψηφιακές Υπηρεσίες Προσβασιμότητας και Γλωσσικής Τεχνολογίας για την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» (Υποέργο 11 της Πράξης ΟΠΣ 298759). Αντικείμενο του Υποέργου αυτού είναι η ενσωμάτωση ψηφιακών υπηρεσιών υψηλής προστιθέμενης αξίας στον ιστότοπο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία, στον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο» και στην Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me, έτσι ώστε οι χρήστες να μπορούν να έχουν τις εξής κύριες δυνατότητες:

 • Δυνατότητα πρόσβασης ατόμων με προβλήματα όρασης ή/και ανάγνωσης στο κειμενικό περιεχόμενο ιστοσελίδων, μέσω τεχνολογίας συνθετικής φωνής: υποστηρίζεται η γρήγορη μετάβαση της εκφώνησης σε διαφορετικά σημεία του περιεχομένου κάθε ιστοσελίδας, η πλοήγηση του χρήστη σε άλλες συνδεδεμένες ιστοσελίδες κ.ά..
 • Δυνατότητα υποβοήθησης της πρόσβασης ατόμων με προβλήματα ακοής στο κειμενικό περιεχόμενο ιστοσελίδων, μέσω υποστηρικτικών τεχνολογιών Ελληνικής Νοηματικής Γλώσσας (ΕΝΓ): μεγάλου όγκου δίγλωσσο διαδικτυακό λεξικό για το ζεύγος Ελληνικά-ΕΝΓ, διαδικτυακό περιβάλλον δυναμικής σύνθεσης νοηματικής γλώσσας με χρήση εικονικού βοηθού, εικονικό πληκτρολόγιο δακτυλικού αλφαβήτου κ.ά..
 • Δυνατότητα προηγμένων αναζητήσεων σε κειμενικό, οπτικό και ακουστικό περιεχόμενο, μέσω αξιοποίησης εργαλείων και συστημάτων γλωσσικής τεχνολογίας.
 • Πρόσωπο επικοινωνίας: Ν. Γλάρος
 • nglaros[at]ilsp.gr
  info[at]athena-innovation.gr
 • +30 2106875300
 • Αρτέμιδος 6 & Επιδαύρου, Παράδεισος Αμαρουσίου, 151 25 Αθήνα
iep

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΗΣ ΠΟΛΙΤΙΚΗΣ (ΙΕΠ)

Το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (Ι.Ε.Π.) ιδρύθηκε το 2011 με τον Νόμο 3966 (ΦΕΚ Α΄ 118/24-05-2011, όπως τροποποιήθηκε και ισχύει). Είναι Νομικό Πρόσωπο Ιδιωτικού Δικαίου και τελεί υπό την εποπτεία του Υπουργού Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων. Λειτουργεί χάριν του δημοσίου συμφέροντος ως επιτελικός επιστημονικός Φορέας, που υποστηρίζει το Υπουργείο Παιδείας και Θρησκευμάτων, με κύριο σκοπό την επιστημονική έρευνα και μελέτη θεμάτων τα οποία αφορούν την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, τη μετάβαση από τη Δευτεροβάθμια στην Τριτοβάθμια Εκπαίδευση, καθώς και τη διαρκή και τεχνική υποστήριξη του σχεδιασμού και της εφαρμογής της εκπαιδευτικής πολιτικής στα θέματα αυτά.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 61, το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής ανέλαβε την υλοποίηση Υποέργου με τίτλο «Παιδαγωγικός Μετασχολιασμός Πρόσθετου Υλικού της Ψηφιακής Βάσης Γνώσης» (Υποέργο 12)». Αντικείμενο του υποέργου είναι:

 • Η σύνταξη προδιαγραφών για την επιλογή και τον παιδαγωγικό μετασχολιασμό ψηφιακού πολιτισμικού υλικού στο Φωτόδεντρο
 • Η ανάπτυξη σχολικών θεματικών ταξινομιών για το Φωτόδεντρο, για τέσσερα (4) γνωστικά αντικείμενα: Ιστορία, Φυσική Αγωγή, Περιβαλλοντική Εκπαίδευση, Αγωγή Υγείας
 • Η αξιολόγηση και επιλογή μερικών χιλιάδων ψηφιακών πόρων πολιτισμικού περιεχομένου από επιλεγμένες πολιτισμικές συλλογές της Europeana (europeana.eu) που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ποιότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, προέλευσης κ.α.) και οι οποίες έχουν συσσωρευτεί στην υποδομή Φωτόδεντρο > Εξωτερικές ΜΕΧΤ (photodentro.edu.gr/mext) από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ, καθώς και ο παιδαγωγικός εμπλουτισμός με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα 6.000 επιλεγμένων ψηφιακών πόρων πολιτισμικού περιεχομένου, ώστε να δημοσιευτούν στη συνέχεια και να είναι διαθέσιμα μέσα από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο».
 • Πρόσωπο επικοινωνίας: Δρ. Θεοδόσιος Τσαπέλας, Επιστημονικός Υπεύθυνος Υποέργου
 • thtsapelas[at]iep.edu.gr
 • +30 210 3310283, +30 210 3312406
 • Αν. Τσόχα 36, 115 21 Αθήνα
keg

ΚΕΝΤΡΟ ΕΛΛΗΝΙΚΗΣ ΓΛΩΣΣΑΣ (ΚΕΓ)

Το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας λειτουργεί ως συντονιστικό και επιτελικό όργανο του Υπουργείου Παιδείας σε θέματα γλωσσικής πολιτικής και είναι ίδρυμα επιστημονικής περιγραφής και τεκμηρίωσης των τάσεων της νεοελληνικής γλώσσας, με έδρα στη Θεσσαλονίκη. Αποστολή του είναι η έρευνα της ελληνικής γλώσσας και λογοτεχνίας, της γλωσσικής αγωγής και πολιτικής, η πιστοποίηση επάρκειας της ελληνομάθειας, η παραγωγή ερευνητικού και διδακτικού υλικού και ό,τι άλλο συντελεί στην προβολή και διάδοση της ελληνικής γλώσσας, η γλωσσική στήριξη και αρωγή των παλιννοστούντων και του αποδήμου ελληνισμού καθώς και η ενίσχυση των διδασκόντων την ελληνική γλώσσα στο εσωτερικό και εξωτερικό. Στις δράσεις του περιλαμβάνονται πολλά επιστημονικά συνέδρια, ημερίδες, σεμινάρια και εργαστήρια με αντικείμενο την ελληνική γλώσσα και γραμματεία, τη γλωσσική αγωγή και διδασκαλία, αλλά και δεκάδες εκδόσεις γλωσσικού περιεχομένου, έντυπες και ηλεκτρονικές. Υποστηρίζει τη διδασκαλία της ελληνικής γλώσσας και γραμματείας στην Ελλάδα και το εξωτερικό με διαδικτυακά περιβάλλοντα, μεταξύ των οποίων και η Πύλη για την ελληνική γλώσσα και τη διδασκαλία της, και ψηφιακές κοινότητες μάθησης της ελληνικής γλώσσας και υποστήριξης της διδασκαλίας της.

Στο πλαίσιο της Πρόσκλησης 61,  το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας ανέλαβε ως Φορέας Υλοποίησης (Τελικός Δικαιούχος) την Πράξη: «Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα γλωσσικά μαθήματα, αναζήτηση και προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας». Συγκεκριμένα:

 • Ψηφιοποίησε και εμπλούτισε με ψηφιακά μαθησιακά αντικείμενα τα σχολικά εγχειρίδια των μαθημάτων της ελληνικής γλώσσας για το Δημοτικό, το Γυμνάσιο και το Λύκειο (= 58 σχολικά βιβλία κατανεμημένα σε 85 τεύχη). Επίσης, μετασχολίασε και ανάρτησε μέρος του ψηφιακού εμπλουτισμού των μαθημάτων ελληνικής γλώσσας στο Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο «Φωτόδεντρο».
 • Δημιούργησε ψηφιακούς μαθησιακούς πόρους, ηλεκτρονικά εργαλεία και διαδικτυακά εκπαιδευτικά περιβάλλοντα για τη νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία στην Πρωτοβάθμια εκπαίδευση, νεοελληνική γλώσσα και λογοτεχνία και αρχαία ελληνική γλώσσα και γραμματεία στη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση: ηλεκτρονικά λεξικά, λεξικογραφικά αρχεία και γραμματικές, ψηφιακούς εγκυκλοπαιδικούς οδηγούς, σώματα κειμένων της ελληνικής γραμματείας, βάσεις δεδομένων (www.greek-language.gr/digitalResources), διαμορφώνοντας ένα ολοκληρωμένο πλαίσιο διαρκούς επιμόρφωσης των διδασκόντων, υποστήριξης της διδασκαλίας με επιστημονικά έγκυρο εκπαιδευτικό υλικό και αξιοποίηση των ΤΠΕ στη διδακτική πράξη.