Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ
ΦΟΡΕΑΣ ΥΛΟΠΟΙΗΣΗΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Η Πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» εντάσσεται στον άξονα δράσεων «Ψηφιακό Εκπαιδευτικού Περιεχόμενο» του Ψηφιακού Σχολείου, κατηγορία Πράξεων «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» (Πρόσκληση 61).

Φορέας Πρότασης, Φορέας Υλοποίησης της Πράξης (Τελικός Δικαιούχος) και Φορέας Λειτουργίας των παραγόμενων e-υπηρεσιών είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ). Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ με ίδια μέσα.

Ειδικότερα, η Πράξη συντονίζεται και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ.

Επιμέρους Δράσεις της Πράξης υλοποιούνται σε συνεργασία με άλλες Διευθύνσεις του ΙΤΥΕ και συγκεκριμένα:

 • Διεύθυνση Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου και Δικτυακών Τεχνολογιών (Δράσεις 5 και 7)
 • Διεύθυνση Τηλεματικής και Εφαρμογών Περιφερειακής Ανάπτυξης (Δράση 6 και τμήματα της Δράσης 2)

Από την έναρξη του έργου έως σήμερα έχουν ενταχθεί στο έργο συνολικά πάνω από 200 εκπαιδευτικοί, σε δεκατρείς ομάδες, μία ανά γνωστικό αντικείμενο, υπό την επιστημονική καθοδήγηση και συντονισμό έντεκα Πανεπιστημιακών Καθηγητών (Δράσεις 2 και 4).

Επίσης, στο έργο εντάχθηκαν και συμμετείχαν έμπειρα στελέχη, με εξειδικευμένη τεχνογνωσία και εμπειρία σε επιμέρους θέματα του έργου, από το Εθνικό και Καποδιστριακό Πανεπιστήμιο Αθηνών (ΕΚΠΑ), το Εθνικό Μετσόβιο Πολυτεχνείο (ΕΜΠ), την Εκπαιδευτική Τηλεόραση και την Εκπαιδευτική Πύλη του Υπουργείου Παιδείας.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 • Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης (Υπεύθυνος έργου)
 • Δρ. Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη έργου)

ΙΝΣΤΙΤΟΥΤΟ ΤΕΧΝΟΛΟΓΙΑΣ ΥΠΟΛΟΓΙΣΤΩΝ & ΕΚΔΟΣΕΩΝ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) ιδρύθηκε με την ονομασία Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών το 1985 με έδρα την Πάτρα, ως ΝΠΙΔ μη κερδοσκοπικού χαρακτήρα εποπτευόμενο από την ΓΓΕΤ (με το Προεδρικό Διάταγμα 9/1985). Από το 1992 εποπτεύεται από το Υπουργείο Παιδείας & Θρησκευμάτων και διαθέτει διοικητική, οικονομική και επιστημονική αυτοτέλεια. Με το άρθρο 2 του Ν. 2909/2001, ο οποίος διέπει τη λειτουργία του, μετονομάστηκε σε Ερευνητικό Ακαδημαϊκό Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών (Ε.Α.Ι.Τ.Υ.).

Με το νόμο 3966/2011 μετονομάστηκε σε Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ) και είναι ο τεχνολογικός πυλώνας στήριξης των δράσεων ΤΠΕ στην εκπαίδευση του Υπουργείου Παιδείας και ο φορέας της έκδοσης του έντυπου [σχολικά βιβλία] και ηλεκτρονικού υλικού για την εκπαίδευση. Το ΙΤΥΕ έχει αναλάβει τη διοίκηση & διαχείριση του Πανελλήνιου Σχολικού Δικτύου, του μεγαλύτερου δικτύου χρηστών στη χώρα, καθώς και τη σχεδίαση και υλοποίηση μεγάλων έργων και υποδομών για τη σχολική εκπαίδευση, περιλαμβανομένων των υποδομών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του Ψηφιακού Σχολείου, τα προγράμματα Επιμόρφωσης των εκπαιδευτικών και την Τεχνική Στήριξη των σχολικών εργαστηρίων.

Βασική προτεραιότητα του ΙΤΥΕ είναι η Έρευνα & Ανάπτυξη. Η ερευνητική δραστηριότητα αποσκοπεί στην ισόρροπη διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας, ακλουθώντας τους στόχους της ερευνητικής πολιτικής της Ευρωπαϊκής Ένωσης, σε συνδυασμό με τις τεχνολογικές ανάγκες της χώρας. Από την ίδρυσή του έως σήμερα, το ΙΤΥΕ έχει συμμετάσχει με επιτυχία σε περισσότερα από 200 Ευρωπαϊκά Έργα.

Σύμφωνα με το θεσμικό καθεστώς λειτουργίας του, διοικείται από Πρόεδρο και 9μελές Διοικητικό Συμβούλιο.

ΔΙΕΥΘΥΝΣΗ ΣΤΡΑΤΗΓΙΚΗΣ ΚΑΙ ΨΗΦΙΑΚΟΥ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΟΥ ΥΛΙΚΟΥ

Η Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ αποτελείται από δύο τμήματα:

 1. Τμήμα Συστημάτων Διαχείρισης Μαθησιακών Αντικειμένων και Ανάπτυξης Ψηφιακού Υλικού
 1. Αντικείμενο του τμήματος είναι:
  • Η ανάπτυξη και λειτουργία συστημάτων και υπηρεσιών διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού & μαθησιακών αντικειμένων και συσσώρευσης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων (όπως Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων, ψηφιακές εκπαιδευτικές πλατφόρμες, Συστήματα και Υπηρεσίες Συσσώρευσης Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (aggregators), Ψηφιακές βιβλιοθήκες πολυμεσικού εκπαιδευτικού υλικού)
  • Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση
  • Η τεκμηρίωση (μετασχολιασμός) ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού
  • Η οργάνωση, λειτουργία, διαχείριση και ο συντονισμός καθώς και η αξιοποίηση των υποδομών, των πόρων και των δικαιωμάτων διανοητικής ιδιοκτησίας που αφορούν στην παραγωγή, διανομή και διάθεση ψηφιακών αποθεμάτων σε ηλεκτρονική μορφή, στην εκπαιδευτική κοινότητα και στην αγορά.
  • Η διασφάλιση της διανομής, της διαχείρισης και του δημόσιου χαρακτήρα του ψηφιακού εκπαιδευτικού αποθέματος και η ισότιμη πρόσβαση μαθητών και εκπαιδευτικών στο ψηφιακό απόθεμα.
  • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις Τ.Π.Ε., σε θέματα που αφορούν το αντικείμενο του Τμήματος.
  • Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών στο Υπουργείο Παιδείας για θέματα του αντικειμένου του Τμήματος.
 1. Τμήμα Στρατηγικής και Ειδικών Εφαρμογών
 1. Αντικείμενο του τμήματος είναι:
  • Εισηγήσεις προς το ΔΣ και τον Πρόεδρο του ΙΤΥΕ και μελέτες σε στρατηγικά θέματα ερευνητικής και αναπτυξιακής πολιτικής του ΙΤΥΕ.
  • Ο σχεδιασμός, ανάπτυξη, συντήρηση, αναβάθμιση και λειτουργία ειδικών εφαρμογών και ολοκληρωμένων πληροφοριακών συστημάτων ειδικού σκοπού, όπως κατανεμημένα συστήματα πραγματικού χρόνου για την ασφαλή διεξαγωγή ηλεκτρονικών κληρώσεων με χρήση σύγχρονων τεχνικών κρυπτογράφησης.
  • Παροχή υπηρεσιών αξιολόγησης και πιστοποίηση σχετικών πληροφοριακών συστημάτων και γεννητριών τυχαίων αριθμών.
  • Η διεξαγωγή βασικής και εφαρμοσμένης έρευνας στις Τ.Π.Ε., σε θέματα που αφορούν στο αντικείμενο του Τμήματος.
  • Η παροχή επιστημονικών και τεχνικών συμβουλών για θέματα του αντικειμένου του Τμήματος.