ΔΡΑΣΕΙΣ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Η πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» οργανώνεται στις ακόλουθες εννέα (9) δράσεις (πακέτα εργασίας) και υποδράσεις:

 • Δ1.1 Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • Δ1.2 Μελέτη Εφαρμογής
 • Δ1.3 Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • Δ1.4 Ανάπτυξη υποσυστήματος για τη δημόσια προβολή των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ1.5 Προσωποποιημένες εγκαταστάσεις πλατφόρμας, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού συστήματος
 • Δ1.6 Λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του υποσυστήματος δημόσιας προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ2.1 Ψηφιοποίηση και μετατροπή των βιβλίων σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή
 • Δ2.2 Διαμόρφωση της html μορφής των βιβλίων μαθητή και δημιουργία “ταυτοτήτων” μαθημάτων
 • Δ2.3 Ανάπτυξη/προσαρμογή ψηφιακού υλικού και εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων
 • Δ2.4 Ανάρτηση, τεχνικός έλεγχος και διάθεση των βιβλίων μέσα από το υποσύστημα δημόσιας προβολής των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ3.1 Ανάπτυξη Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων
 • Δ3.2 Ανάπτυξη και Λειτουργία του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων
 • Δ3.3 Ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου Εκπαιδευτικών Βίντεο
 • Δ3.4 Ανάπτυξη άλλου/ων εστιασμένων Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Δ3.5 Ανάπτυξη Υποσυστήματος για την Επιλογή και Τεκμηρίωση Ψηφιακού Περιεχομένου από άλλες πηγές
 • Δ3.6 Ανάπτυξη του Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (National Aggregator of Learning Objects)
 • Δ3.7 Ανάπτυξη Υποσυστήματος για την αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση πιστοποιήσεων ψηφιακού υλικού
 • Δ3.8 Ανάπτυξη υποσυστήματος για ανάπτυξη θεματικών microsites (θεματικά views του ψηφιακού περιεχομένου)
 • Δ3.9 Διασύνδεση Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με Αποθετήρια ΜΑ & Συσσωρευτή
 • Δ4.1 Γενικές αρχές επιλογής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Ψηφιακά Αποθετήρια
 • Δ4.2 Διαδικασίες Ενσωμάτωσης Περιεχομένου και Παροχή Εκπαίδευσης
 • Δ4.3 Ενσωμάτωση (Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων από τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑ
 • Δ4.4 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικών Βίντεο
 • Δ4.5 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων από προηγούμενα έργα του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ
 • Δ4.6 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων που θα ανευρίσκεται σταδιακά από άλλες πηγές
 • Δ4.7 Διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηστών (user generated content)
 • Δ4.8 Ανάπτυξη υποσυστήματος διασύνδεσης Εθνικού Συσσωρευτή με Πολιτισμικά Αποθετήρια / Συλλογές
 • Δ4.9 Τεχνική Υποστήριξη της Συσσώρευσης Μεταδεδομένων Πολιτισμικών Συλλογών
 • Δ4.10 Συσσώρευση Εκπαιδευτικών Συλλογών άλλων φορέων
 • Δ5.1 Καταγραφή και συγκριτική μελέτη πλατφορμών διαχείρισης και διάθεσης βίντεο
 • Δ5.2 Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο
 • Δ5.3 Διασύνδεση πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο με το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση
 • Δ5.4 Διαστασιολόγηση υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση και μελέτη απαιτήσεων για την παραγωγική λειτουργία της
 • Δ6.1 Μελέτη και ανάλυση καλών πρακτικών
 • Δ6.2 Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων συμμετοχικού ιστού
 • Δ6.3 Υλοποίηση & Πιλοτική λειτουργία
 • Δ7.1 Δημιουργία ιστοχώρου συνεργασίας
 • Δ7.2 Ανάπτυξη και υποστήριξη Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών
 • Δ7.3 Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου