Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΡΑΣΕΙΣ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΔΡΑΣΕΙΣ
ΔΡΑΣΕΙΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Η πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» οργανώνεται στις ακόλουθες εννέα (9) δράσεις (πακέτα εργασίας) και υποδράσεις:

 • Δ1.1 Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • Δ1.2 Μελέτη Εφαρμογής
 • Δ1.3 Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
 • Δ1.4 Ανάπτυξη υποσυστήματος για τη δημόσια προβολή των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ1.5 Προσωποποιημένες εγκαταστάσεις πλατφόρμας, εγκατάσταση και παραμετροποίηση κεντρικού συστήματος
 • Δ1.6 Λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας και του υποσυστήματος δημόσιας προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ2.1 Ψηφιοποίηση και μετατροπή των βιβλίων σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή
 • Δ2.2 Διαμόρφωση της html μορφής των βιβλίων μαθητή και δημιουργία “ταυτοτήτων” μαθημάτων
 • Δ2.3 Ανάπτυξη/προσαρμογή ψηφιακού υλικού και εμπλουτισμός των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων
 • Δ2.4 Ανάρτηση, τεχνικός έλεγχος και διάθεση των βιβλίων μέσα από το υποσύστημα δημόσιας προβολής των ηλεκτρονικών βιβλίων
 • Δ3.1 Ανάπτυξη Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων
 • Δ3.2 Ανάπτυξη και Λειτουργία του Πανελλήνιου Ψηφιακού Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων
 • Δ3.3 Ανάπτυξη του Ψηφιακού Αποθετηρίου Εκπαιδευτικών Βίντεο
 • Δ3.4 Ανάπτυξη άλλου/ων εστιασμένων Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση
 • Δ3.5 Ανάπτυξη Υποσυστήματος για την Επιλογή και Τεκμηρίωση Ψηφιακού Περιεχομένου από άλλες πηγές
 • Δ3.6 Ανάπτυξη του Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση (National Aggregator of Learning Objects)
 • Δ3.7 Ανάπτυξη Υποσυστήματος για την αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση πιστοποιήσεων ψηφιακού υλικού
 • Δ3.8 Ανάπτυξη υποσυστήματος για ανάπτυξη θεματικών microsites (θεματικά views του ψηφιακού περιεχομένου)
 • Δ3.9 Διασύνδεση Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με Αποθετήρια ΜΑ & Συσσωρευτή
 • Δ4.1 Γενικές αρχές επιλογής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Ψηφιακά Αποθετήρια
 • Δ4.2 Διαδικασίες Ενσωμάτωσης Περιεχομένου και Παροχή Εκπαίδευσης
 • Δ4.3 Ενσωμάτωση (Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων από τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων στο Ψηφιακό Αποθετήριο ΜΑ
 • Δ4.4 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικών Βίντεο
 • Δ4.5 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων από προηγούμενα έργα του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ
 • Δ4.6 Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Μαθησιακών Αντικειμένων που θα ανευρίσκεται σταδιακά από άλλες πηγές
 • Δ4.7 Διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηστών (user generated content)
 • Δ4.8 Ανάπτυξη υποσυστήματος διασύνδεσης Εθνικού Συσσωρευτή με Πολιτισμικά Αποθετήρια / Συλλογές
 • Δ4.9 Τεχνική Υποστήριξη της Συσσώρευσης Μεταδεδομένων Πολιτισμικών Συλλογών
 • Δ4.10 Συσσώρευση Εκπαιδευτικών Συλλογών άλλων φορέων
 • Δ5.1 Καταγραφή και συγκριτική μελέτη πλατφορμών διαχείρισης και διάθεσης βίντεο
 • Δ5.2 Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο
 • Δ5.3 Διασύνδεση πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο με το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων – Πιλοτική λειτουργία υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση
 • Δ5.4 Διαστασιολόγηση υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση και μελέτη απαιτήσεων για την παραγωγική λειτουργία της
 • Δ6.1 Μελέτη και ανάλυση καλών πρακτικών
 • Δ6.2 Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων συμμετοχικού ιστού
 • Δ6.3 Υλοποίηση & Πιλοτική λειτουργία
 • Δ7.1 Δημιουργία ιστοχώρου συνεργασίας
 • Δ7.2 Ανάπτυξη και υποστήριξη Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών
 • Δ7.3 Ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών αξιοποίησης του ψηφιακού περιεχομένου του έργου