Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ
ΠΑΡΑΔΟΤΕΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00
Δράση 1 – Σχεδίαση και Ανάπτυξη Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας
Π1.1 Τεχνικές και Λειτουργικές προδιαγραφές της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π1.2 Μελέτη Εφαρμογής
Π1.3 Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα
Πιλοτικό πρωτότυπο Α
Beta έκδοση για πιλοτική χρήση και δοκιμή Β
Ολοκληρωμένη έκδοση για ευρεία (δοκιμαστική) χρήση Γ
Τελική έκδοση πλατφόρμας, υπηρεσιών και εργαλείων – παράδοση για παραγωγική λειτουργία Δ
Π1.4 Υποσύστημα δημόσιας προβολής και διάθεσης ηλεκτρονικών βιβλίων Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π1.5 Προσωποποιημένες εγκαταστάσεις πλατφόρμας (Αναφορά)
Π1.6 Αναφορά λειτουργίας της ψηφιακής εκπαιδευτικής πλατφόρμας
Π1 Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα και Υποσυστήματα (Τελική έκδοση)
Δράση 2 – Ανάπτυξη ψηφιακού διαδραστικού υλικού, ψηφιακή διαμόρφωση και εμπλουτισμός των σχολικών βιβλίων
Π2.1 Συμβάσεις με αναδόχους
Π2.2 Ψηφιοποίηση και μετατροπή των βιβλίων σε ψηφιακή επεξεργάσιμη μορφή, Διαμόρφωση της html μορφής των βιβλίων μαθητή και Δημιουργία “ταυτοτήτων” μαθημάτων Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π2.3 Σχέδια Εμπλουτισμού Σχολικών Βιβλίων με Ψηφιακό Διαδραστικό υλικό
Σχέδια Εμπλουτισμού για τις περιόδους εμπλουτισμού 2010-2011-2012 (Σύνθεση Σχεδίων)
Σχέδια Εμπλουτισμού για τις περιόδους εμπλουτισμού: 2013-2014
Σχέδια Εμπλουτισμού για τις περιόδους εμπλουτισμού: 2014-2015
Π2.4 Εμπλουτισμένες εκδόσεις σχολικών βιβλίων αναρτημένες στο υποσύστημα διάθεσης και προβολής ηλεκτρονικών βιβλίων – Αναφορές Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π2 Ψηφιακοί πόροι εμπλουτισμού, ψηφιακές μορφές σχολικών βιβλίων (pdf, html), Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Μαθητή (εμπλουτισμένη html) (Τελική Έκδοση)
Δράση 3 – Ανάπτυξη και λειτουργία Ψηφιακών Αποθετηρίων Μαθησιακών Αντικειμένων και Πανελλήνιου Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Π3.1 Προφίλ Εφαρμογών Μεταδεδομένων (Metadata Application Profile)
Α – Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων για τις Συλλογές ΜΑ του Ψηφιακού Σχολείου Α-Έκδ. 1.0
Α-Έκδ. 2.0
Β – Προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων για Συλλογές Εκπαιδευτικών Βίντεο Β
Γ – Προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων για τον Πανελλήνιο Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων Γ
Δ – Προφίλ εφαρμογής μεταδεδομένων για την αναπαράσταση και αποθήκευση πιστοποιητικών ψηφιακού υλικού (certifications) Δ
Π3.2 Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων
Λειτουργικό Πιλοτικό Πρωτότυπο (Σύστημα & Εγχειρίδιο) Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Ολοκληρωμένη λειτουργική έκδοση για δημόσια χρήση (Σύστημα online)
Επικαιροποιημένη έκδοση Ψηφιακού Αποθετηρίου (Σύστημα & Εγχειρίδιο)
Π3.3 Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο (Σύστημα online)
Π3.4 Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Χρηστών (UCG) για την πρωτοβάθμια και τη δευτεροβάθμια εκπαίδευση Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π3.5 Υποσύστημα για την Επιλογή και Τεκμηρίωση Ψηφιακού Περιεχομένου από άλλες πηγές Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π3.6 Πανελλήνιος Συσσωρευτής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων
Π3.7 Υποσύστημα για την αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση πιστοποιήσεων ψηφιακού υλικού
Π3.8 Υποσύστημα για την ανάπτυξη θεματικών microsites (θεματικά views του ψηφιακού περιεχομένου)
Π3.9 Διασύνδεση Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας με Αποθετήρια ΜΑ & Συσσωρευτή
Π3 Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων, Πανελλήνιος Συσσωρευτής Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων και σχετικά υποσυστήματα (Τελική Έκδοση)
Δράση 4- Ενσωμάτωση (Επιλογή, Ανάρτηση, Μετασχολιασμός και Δημοσίευση) Εκπαιδευτικού Υλικού στα Ψηφιακά Αποθετήρια ΜΑ
Π4.1 Γενικές αρχές επιλογής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα Ψηφιακά Αποθετήρια
Π4.2 Εκπαιδευτικό υλικό (training material) για μετασχολιασμό μαθησιακών αντικειμένων Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π4.3 Ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων από τον εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Έκδ. 3.0
Π4.4 Ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο Έκδ. 1.0
Έκδ. 2.0
Π4.5 Επιλογή & Ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων από προηγούμενα έργα
Π4.6 Επιλογή & Ενσωμάτωση στο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων από άλλες πηγές
Π4.7 Διαδικασίες διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηστών (user generated content)
Π4.8 Υποσύστημα διασύνδεσης Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων με Πολιτισμικά Αποθετήρια & Συλλογές
Π4.9 Αναφορά από την τεχνική υποστήριξη της διαδικασίας επιλογής και πρόσθετου μετασχολιασμού των αντικειμένων από πολιτισμικές συλλογές
Π4.10 Συσσώρευση στον Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων, επιλογή και πρόσθετος μετασχολιασμός αντικειμένων από εκπαιδευτικές συλλογές άλλων φορέων
Π4 Μετασχολιασμένο ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο ενσωματωμένο στα Ψηφιακά Αποθετήρια Μαθησιακών Αντικειμένων και στον Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων (Τελική Έκδοση)
Δράση 5 – Μελέτη απαιτήσεων για τη λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο στα σχολεία
Π5.1 Καταγραφή και συγκριτική μελέτη πλατφορμών διαχείρισης και διάθεση βίντεο
Π5.2 Καταγραφή τεχνολογικών προδιαγραφών ανάπτυξης και λειτουργίας πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο
Π5.3 Αναφορά διασύνδεσης πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο με το Πανελλήνιο Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων και πιλοτικής λειτουργίας υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση
Π5.4 Μελέτη διαστασιολόγησης και απαιτήσεις παραγωγικής λειτουργίας υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση
Π5 Τελική αναφορά πεπραγμένων δράσης
Δράση 6 – Μελέτη για την αξιοποίηση συμμετοχικού ιστού στην εκπαιδευτική διαδικασία
Π6.1 Προδιαγραφές ανάπτυξης υποδειγματικών διδασκαλιών μέσω συμμετοχικού ιστού. Βιβλιογραφική μελέτη και ανάλυση καλών πρακτικών
Π6.2 Τεχνολογικές προδιαγραφές ανάπτυξης και λειτουργίας εργαλείων συμμετοχικού ιστού
Π6.3Α Εργαλεία αξιοποίησης συμμετοχικού ιστού
Π6.3Β Αναφορά αξιολόγησης από πιλοτική λειτουργία
Π6 Τελική αναφορά πεπραγμένων δράσης
Δράση 7 – Πιλοτική δράση δημιουργίας ανθρώπινου δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών, ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών
Π7.1 Ιστοχώρος συνεργασίας
Π7.3Α Διαδικασία επιλογής και ανάδειξης καλών πρακτικών
Π7.3Β / Π7.2 Αναφορά πεπραγμένων υποστήριξης Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και αποτελεσμάτων
Π7 Ιστοχώρος συνεργασίας (τελική έκδοση) και δίκτυο καινοτόμων εκπαιδευτικών
Δράση 8 – Διοικητική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης
Π8.1(*)Εξαμηνιαίες αναφορές πεπραγμένων και προόδου της Πράξης Έναρξη – 31/12/2010
1/1/2011 – 30/6/2011
1/7/2011 – 31/12/2011
1/1/2012 – 30/6/2012
1/7/2012 – 31/12/2012
Έναρξη – 30/6/2013
Έναρξη – 30/12/2013
Έναρξη – 30/6/2014
Έναρξη – 30/12/2014
Έναρξη – 30/10/2015
Δράση 9 – Ενέργειες Δημοσιότητας
Π9.1(*)Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων Δράσεων Δημοσιότητας 2010 – 2013
2014 – Π9.1(β)
2015 – Π9.1(γ)