Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΜΕΧΤ)

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΜΕΧΤ)
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ΜΕΧΤ) 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές

photodentro.edu.gr/mext

photodentro-mext

Το Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ή Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ) υποστηρίζει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

ΤΟ ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΤΩΝ ΕΞΩΤΕΡΙΚΩΝ ΠΗΓΩΝ ή Φωτόδεντρο > ΜEXT (Μεταdata EXternal) σχεδιάστηκε για να διευκολύνει και να υποστηρίξει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων που προέρχεται από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων).

Το Φωτόδεντρο > ΜΕΧΤ αξιοποιείται, με την υποστήριξη του ΙΤΥΕ, από το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στο πλαίσιο του σχετικού υποέργου που υλοποιεί (Πρόσκληση 61):

  • για τη συσσώρευση στο Φωτόδεντρο > ΜΕΧΤ πολιτισμικών συλλογών από την Ευρωπαϊκή Ψηφιακή Βιβλιοθήκη “Europeana” (europeana.eu),
  • για την επιλογή μερικών χιλιάδων ψηφιακών πόρων πολιτισμικού περιεχομένου από επιλεγμένες πολιτισμικές συλλογές της Europeana που πληρούν συγκεκριμένα κριτήρια (ποιότητας, πνευματικών δικαιωμάτων, προέλευσης κ.α.)
  • για τον παιδαγωγικό εμπλουτισμό με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα περίπου 6.000 επιλεγμένων ψηφιακών πόρων πολιτισμικού περιεχομένου, οι οποίοι στη συνέχεια θα συσσωρευτούν και θα διατεθούν από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο»