Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > E-YLIKO ΧΡΗΣΤΩΝ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών

photodentro.edu.gr/ugc

photodentro ugc homepage

Το Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών (ή Φωτόδεντρο UGC) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

Αναπτύχθηκε με στόχο :

  • αφενός να συγκεντρώσει μαθησιακά αντικείμενα που έχουν αναπτύξει μέλη της εκπαιδευτικής κοινότητας και επιθυμούν να τα διαθέσουν (όπως πειράματα, διαδραστικές προσομοιώσεις, διερευνήσεις, εικόνες, εκπαιδευτικά παιχνίδια, ασκήσεις, εκπαιδευτικά σενάρια/σχέδια μαθήματος και άλλα),
  • αφετέρου να δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα ανάπτυξης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί, επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ, αναρτούν και μοιράζονται το δικό τους ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, αξιολογούν ψηφιακό υλικό άλλων χρηστών και ανταλλάσσουν απόψεις.

Το Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών έχει αντικαταστήσει μέρος της υπηρεσίας της Εκπαιδευτικής Πύλης (e-yliko) του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων.

Στην πρώτη φάση έγινε αξιολόγηση του ψηφιακού υλικού χρηστών που είχε κατατεθεί τα προηγούμενα χρόνια στην Εκπαιδευτική Πύλη e-yliko του ΥΠΑΙΘ (e-yliko.gr) και επιλογή, μετασχολιασμός και ανάρτηση στο νέο Αποθετήριο Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών όσων εξ’ αυτών πληρούσαν τις προδιαγραφές που είχαν τεθεί (αυτόνομα μαθησιακά αντικείμενα, χωρίς εξωτερικούς συνδέσμους, διάθεση με ανοιχτές άδειες χρήσης κλπ). Από τη διαδικασία προέκυψαν περίπου 280 μαθησιακά αντικείμενα.

Η νέα υπηρεσία Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών ξεκίνησε να λειτουργεί τον 12/2014 και σήμερα έχουν ήδη κατατεθεί πάνω από 170 μαθησιακά αντικείμενα (εκπαιδευτικά σενάρια, παρουσιάσεις, προσομοιώσεις, βίντεο) από την εκπαιδευτική κοινότητα.

 

Το Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών υποστηρίζεται από τη Δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» του έργου, στόχος της οποίας είναι:

  • η ανάπτυξη ενός δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εποικοδομητική αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τον κόμβο i-participate.gr καθώς και
  • η ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.