Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ
ΑΝΤΙΚΕΙΜΕΝΟ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Αντικείμενο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» που υλοποιεί το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ είναι:

ΔΡΑΣΗ 1

 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας «eme» για τα σχολεία της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης που θα αποτελεί κύριο περιβάλλον εργασίας μαθητών και εκπαιδευτικών. Περιλαμβάνεται η εκπόνηση τεχνικών και λειτουργικών προδιαγραφών για την e-me και των σχετικών εργαλείων και εφαρμογών καθώς και η εκπόνηση μελέτης εφαρμογής.
 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (ebooks.edu.gr) για την οργάνωση, διαχείριση και διάθεση ψηφιακών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων.

ΔΡΑΣΗ 2

 • Η ανάπτυξη μερικών χιλιάδων ανοιχτών ψηφιακών μαθησιακών αντικειμένων που αφορούν σε ένα ευρύ φάσμα γνωστικών αντικειμένων και εκπαιδευτικών στόχων του Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου και δημιουργούνται από εκπαιδευτικούς της πράξης. Περιλαμβάνονται τα γνωστικά αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Ιστορία, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
 • Η ψηφιοποίηση, ψηφιακή διαμόρφωση και δημιουργία διαδραστικών σχολικών βιβλίων (interactive books ή e-books) και η διάθεσή τους σε όλους μέσω διαδικτύου, όπου περιλαμβάνονται:
  • η ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων σε ανοιχτή και επεξεργάσιμη μορφή html
  • ο «εμπλουτισμός» των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων με ψηφιακούς ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους, συνδέοντας σε κατάλληλα σημεία μέσα στις html σελίδες των βιβλίων μαθησιακά αντικείμενα που αναπτύσσονται εξ’ αρχής από τις ομάδες του έργου ή επιλέγονται από υπάρχουσες πηγές, ή εξωτερικές πηγές αναφοράς.
  • η ανάρτηση, ο τεχνικός έλεγχος, και η ολοκληρωμένη παρουσίαση και διάθεση των ψηφιακών εκδόσεων όλων των σχολικών βιβλίων Δημοτικού, Γυμνασίου και Γενικού Λυκείου μέσα από τον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»

ΔΡΑΣΗ 3

 • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία των Πανελλήνιων Ψηφιακών Αποθετηρίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση και του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικών Μεταδεδομένων «Φωτόδεντρο». Περιλαμβάνονται:
  • η ανάπτυξη προφίλ εφαρμογών εκπαιδευτικών μεταδεδομένων σύμφωνα με τα διεθνή πρότυπα για την περιγραφή του ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στα Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο». Περιλαμβάνεται η ανάπτυξη Θεματικών Ταξινομιών όρων για τη σχολική εκπαίδευση για τα Γνωστικά Αντικείμενα: Μαθηματικά, Φυσική, Χημεία, Βιολογία, Πληροφορική, Τεχνολογία, Γεωγραφία, Μελέτη Περιβάλλοντος, Μουσική, Εικαστικά, Θρησκευτικά, Αγγλικά, Γαλλικά, Γερμανικά.
  • η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία των εξής Πανελλήνιων Ψηφιακών Αποθετηρίων Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο:
   • Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα (http://photodentro.edu.gr/lor), που φιλοξενεί επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, όπως διερευνήσεις, πειράματα, προσομοιώσεις, ανοιχτές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εικόνες, κ.α.,
   • Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο (http://photodentro.edu.gr/video), που φιλοξενεί εκπαιδευτικά βίντεο μικρής διάρκειας,
   • Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό (http://photodentro.edu.gr/edusoft) που φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση,
   • Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών (http://photodentro.edu.gr/ugc), που φιλοξενεί ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση, όπως προσομοιώσεις, παρουσιάσεις, εκπαιδευτικά σενάρια, κ.α.,
   • Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (http://photodentro.edu.gr/oep), που φιλοξενεί Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του υποσυστήματος Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (MEXT) (http://photodentro.edu.gr/mext), που υποστηρίζει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων)
  • Η σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο (http://photodentro.edu.gr/lor) (National Aggregator of Educational Content), που υποστηρίζει την αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εκπαίδευση με ενιαίο τρόπο, από ένα κεντρικό σημείο, ανεξάρτητα από που αυτό είναι αποθηκευμένο, είτε βρίσκεται σε αποθετήρια του Υπουργείου Παιδείας ή αλλού.
  • η ανάπτυξη υποσυστήματος για την αναπαράσταση, αποθήκευση και διαχείριση «σφραγίδων» ποιότητας ψηφιακού υλικού,
  • η ανάπτυξη υποσυστήματος για ανάπτυξη θεματικών microsites (θεματικά views του ψηφιακού περιεχομένου) και η υλοποίηση ενός δειγματικού microsite για την Αγγλική Γλώσσα,
  • η διασύνδεση της ΨΕΠ με τα Αποθετήρια του έργου και το Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου Φωτόδεντρο.

ΔΡΑΣΗ 4

 • Ο καθορισμός των Γενικών Αρχών Επιλογής ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τα ψηφιακά αποθετήρια του έργου
 • Η ανάπτυξη υλικού εκπαίδευσης σε θέματα μετασχολιασμού (περιγραφής με μεταδεδομένα) μαθησιακών αντικειμένων και η παροχή εκπαίδευσης (training) σε ομάδες μετασχολιαστών
 • Η ενσωμάτωση (επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση) μερικών χιλιάδων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων στα ψηφιακά αποθετήρια Φωτόδεντρο. Περιλαμβάνεται ενσωμάτωση μαθησιακών αντικειμένων και εκπαιδευτικών βίντεο που αναπτύσσονται στο πλαίσιο του έργου ή ανευρίσκονται από προηγούμενα έργα του ΥΠΑΙΘ/ΙΤΥΕ/ΙΕΠ ή από υλικό χρηστών (e-yliko).
 • Η υποστήριξη της συγκομιδής στο Φωτόδεντρο μεταδεδομένων ψηφιακών συλλογών που βρίσκονται σε αποθετήρια ή ψηφιακές βιβλιοθήκες πολιτισμικών φορέων. Περιλαμβάνεται η συγκομιδή (harvesting) μεταδεδομένων πολιτισμικών συλλογών από τη Europeana και η τεχνική υποστήριξη του Ινστιτούτου Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ) στη διαδικασία επιλογής και πρόσθετου παιδαγωγικού μετασχολιασμό πολιτισμικού υλικού από τις συλλογές αυτές
 • Η συσσώρευση στο Φωτόδεντρο επιλεγμένου εκπαιδευτικού υλικού που βρίσκεται σε αποθετήρια, εκπαιδευτικές πύλες ή συλλογές άλλων φορέων
 • Η επιλογή και ενσωμάτωση (επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση) στο Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών ψηφιακών πόρων χρηστών της Εκπαιδευτικής Πύλης e-yliko και ο ορισμός διαδικασιών ενσωμάτωσης περιεχομένου, διαχείρισης ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού χρηστών (user generated content)

ΔΡΑΣΗ 5

 • Η εκπόνηση μελέτης απαιτήσεων για τη λειτουργία υπηρεσίας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο στα σχολεία. Περιλαμβάνονται μεταξύ άλλων διασύνδεση πλατφόρμας διαχείρισης και διάθεσης βίντεο με το Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων, διαστασιολόγηση της υπηρεσίας βίντεο κατ’ απαίτηση και μελέτη απαιτήσεων για την παραγωγική λειτουργία της

ΔΡΑΣΗ 6

 • Η εκπόνηση μελέτης, η ανάπτυξη εργαλείων και υπηρεσιών και η υλοποίηση πιλοτικής εφαρμογής για την αξιοποίηση εργαλείων κοινωνικής δικτύωσης στη μάθηση

ΔΡΑΣΗ 7

 • Η σχεδίαση και υλοποίηση της πιλοτικής δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» για τη δημιουργία Δικτύου Καινοτόμων εκπαιδευτικών και την ανάδειξη και προβολή Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
 • Η δημιουργία ιστοχώρου συνεργασίας για τη δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» (i-participate.gr)
 • Η υποστήριξη Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών και της δράσης ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ με περιφερειακούς «Πρεσβευτές»
 • Η διενέργεια Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου

ΔΡΑΣΗ 8

 • Η Διοικητική και Επιστημονική στήριξη της Πράξης

ΔΡΑΣΗ 9

 • Ενέργειες Δημοσιότητας, περιλαμβανομένης της ανάπτυξης και λειτουργίας του web site της Πράξης