Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΟ ΕΡΓΟ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ
ΤΟ ΕΡΓΟ 2017-05-19T09:35:03+00:00
  • Το «Ψηφιακό Σχολείο» είναι ένα σύνολο δράσεων με στόχο την ανάπτυξη των παραμέτρων που θα συμβάλλουν στην επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών (ΤΠΕ) στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο. Οι δράσεις ομαδοποιούνται σε 5 άξονες.
  • Ο άξονας «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» εστιάζει αφενός στη δημιουργία εκπαιδευτικού ψηφιακού υλικού, αφετέρου στην ανάπτυξη και τη λειτουργία της υπολογιστικής υποδομής για την ευρεία διάθεση του περιεχομένου και των εργαλείων για την παιδαγωγική αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική κοινότητα.
  • Η Πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» εντάσσεται στον άξονα δράσεων «Ψηφιακό Εκπαιδευτικού Περιεχόμενο» του Ψηφιακού Σχολείου.
    Τελικός Δικαιούχος της Πράξης είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ). Η Πράξη αναλύεται σε ένα (1) υποέργο που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ με ίδια μέσα.
Ταυτότητα πράξης
Τίτλος «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»
Πλαίσιο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας και Θρησκευμάτων (ΥΠΑΙΘ)

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441

Διάρκεια Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 1/6/2010 έως 30/09/2015.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης 9.315.988 €
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπεύθυνοι  Έργου Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης (Υπεύθυνος έργου)

Δρ. Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη έργου)