Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ
ΜΕ ΜΙΑ ΜΑΤΙΑ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Το έργο «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» αποτελεί κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας για το διάστημα 2010-15 και υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «Διόφαντος» στο πλαίσιο του άξονα δράσεων για Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο του «Ψηφιακού Σχολείου».

Αφορά στη σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία τριών κεντρικών διαδικτυακών υπηρεσιών του Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας γενικής εκπαίδευσης:

  • τον ιστότοπο «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»(e-books.edu.gr),
  • μια σειρά από ψηφιακά αποθετήρια εκπαιδευτικού περιεχομένου με το όνομα «Φωτόδεντρο» (αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτικών βίντεο, εκπαιδευτικών λογισμικών, εκπαιδευτικού υλικού χρηστών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών, εξωτερικών πηγών / πολιτισμικών συλλογών) και τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση (photodentro.edu.gr),
  • καθώς και την Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα eme (e-me.edu.gr)

Περιλαμβάνει επίσης:

  • ανάπτυξη πάνω από έξι χιλιάδων ψηφιακών ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων από έμπειρους εκπαιδευτικούς,
  • επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό (περιγραφή με μεταδεδομένα) και δημοσίευση μερικών χιλιάδων μαθησιακών αντικειμένων στα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο»,
  • ψηφιακή διαμόρφωση και εμπλουτισμό των σχολικών βιβλίων με τα αντικείμενα αυτά, καθώς και
  • δράση ανάδειξης και προβολής καλών πρακτικών αξιοποίησης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Δράση «Συμμετέχω»: i-participate.gr)

Η κεντρική σελίδα για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας Εκπαίδευσης απ’ όπου δίνεται πρόσβαση στις παραπάνω υπηρεσίες είναι στη διεύθυνση http://dschool.edu.gr.

Το έργο συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013. Έχει επιλεγεί ως Έργο Προτεραιότητας (έργο «Σημαία»). Έχει συνολικό προϋπολογισμό 8.85Μ ευρώ. Εντάχθηκε και ξεκίνησε το 2010 και ολοκληρώνεται το 2015. Τελικός Δικαιούχος είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ). Αναλύεται σε ένα (1) υποέργο που υλοποιείται με ίδια μέσα

Ταυτότητα πράξης
Τίτλος «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων»
Πλαίσιο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Πολιτισμού, Παιδείας και Θρησκευμάτων

Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2007-2013)

Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 296441

Διάρκεια Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 13/8/2010 έως 31/10/2015.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης 8.850.000 €
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπεύθυνοι  Έργου Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης (Υπεύθυνος έργου)

Δρ. Ελίνα Μεγάλου (Αν. Υπεύθυνη έργου)