Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ

Home/ΤΟ ΕΡΓΟ/ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ
ΤΟ ΠΛΑΙΣΙΟ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Το «Ψηφιακό Σχολείο» αποτελεί μια ολιστική προσέγγιση με στόχο την επιτυχή ένταξη και ενσωμάτωση των Τεχνολογιών Πληροφορίας & Επικοινωνιών στην καθημερινή εκπαιδευτική πρακτική στο σχολείο. Για το διάστημα 2010 -2015 το «Ψηφιακό Σχολείο» υλοποιεί βασικό τμήμα της ψηφιακής στρατηγικής του Υπουργείου Παιδείας για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση.

Το Ψηφιακό Σχολείο υλοποιείται με μια σειρά έργων, ομαδοποιημένων σε πέντε άξονες:

  1. Ενίσχυση του εξοπλισμού των σχολείων με τους διαδραστικούς πίνακες και τα φορητά εργαστήρια υπολογιστών (ψηφιακή τάξη)
  2. Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο
  3. Επιμόρφωση Εκπαιδευτικών
  4. Ηλεκτρονική Διοίκηση της Εκπαίδευσης
  5. Οριζόντιες Υποστηρικτικές Δράσεις

Το «Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο» αποτελεί έναν από τους πέντε άξονες του Ψηφιακού Σχολείου. Στοχεύει στην ανάπτυξη πλούσιου, διαδραστικού και αντιστοιχισμένου με τα προγράμματα σπουδών ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και στην ανάπτυξη και λειτουργία διαδικτυακών υπηρεσιών και συστημάτων για την ευρεία διάθεσή τους σε μαθητές και εκπαιδευτικούς.

Η πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ εντάσσεται στον άξονα δράσεων «Ψηφιακό Εκπαιδευτικού Περιεχόμενο» του Ψηφιακού Σχολείου και ειδικότερα, στην Κατηγορία Πράξεων «Ανάπτυξη Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού – Ψηφιακή Βάση Γνώσεων – Υποδομές για ένα Ψηφιακό Σχολείο – Ψηφιακό Υλικό για τα Σχολεία» (Πρόσκληση 61).

Στην ίδια κατηγορία Πράξεων (Πρόσκληση 61) έχουν ενταχθεί και υλοποιούνται δύο ακόμη συνεργαζόμενες Πράξεις:

  • Από το Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ) (Πράξη: «Διαμόρφωση μεθοδολογίας ψηφιακής διαμόρφωσης των σχολικών βιβλίων και έντυπου εκπαιδευτικού υλικού για τα γλωσσικά μαθήματα, ψηφιακή διαμόρφωση των σχολικών βιβλίων για τα γλωσσικά μαθήματα, αναζήτηση και προσαρμογή πρόσθετου εκπαιδευτικού υλικού για τα μαθήματα της ελληνικής γλώσσας»)
  • Από την «Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής Εκπαιδευτικών Δράσεων του Υπουργείου Παιδείας (ΕΥΕ), σε σύμπραξη με το Ινστιτούτο Επεξεργασίας Λόγου (ΙΕΛ) του Ερευνητικού Κέντρου «ΑΘΗΝΑ» και το Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ).