Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ
ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία

e-books.edu.gr

Ο ιστότοπος Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία αποτελεί τον επίσημο δικτυακό τόπο του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση και διανομή σε σχολεία, σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων.Περιλαμβάνει όλα τα σχολικά βιβλία Δημοτικού, Γυμνασίου και Λυκείου σε μορφή pdf, τα βιβλία μαθητή σε επεξεργάσιμη html μορφή και κυρίως, πάνω από 100 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία (e-books), δηλ. βιβλία εμπλουτισμένα με διαδραστικό ψηφιακό εκπαιδευτικό υλικό.

Περισσότερα ….

Φωτόδεντρο

Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου

photodentro.edu.gr

Το Φωτόδεντρο είναι ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Αποτελεί:

  • την κεντρική e-υπηρεσία (πύλη) του Υπουργείου Παιδείας για την αναζήτηση ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού για τη σχολική εκπαίδευση με ενιαίο τρόπο, ανεξάρτητα από που αυτό είναι αποθηκευμένο.
  • την εθνική υπηρεσία συσσώρευσης εκπαιδευτικών μεταδεδομένων από διάφορους παρόχους και ψηφιακά αποθετήρια, εκπαιδευτικές πύλες, ψηφιακές βιβλιοθήκες, μουσεία κ.α.

Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερα…

Φωτόδεντρο > Μαθησιακά Αντικείμενα

Ψηφιακό Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων

photodentro.edu.gr/lor

Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων για Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φιλοξενεί επαναχρησιμοποιήσιμα μαθησιακά αντικείμενα, όπως διερευνήσεις, πειράματα, προσομοιώσεις, ανοιχτές δραστηριότητες, ασκήσεις, εκπαιδευτικά παιχνίδια, εικόνες, κ.α. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερα…

Φωτοδεντρο > Εκπαιδευτικά Βίντεο

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο

photodentro.edu.gr/video

Είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικών Βίντεο για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.Φιλοξενεί εκπαιδευτικά βίντεο μικρής διάρκειας που εξυπηρετούν διδακτικούς στόχους της σχολικής εκπαίδευσης και μπορούν να ενταχθούν μέσα σε εκπαιδευτικές δραστηριότητες για την υποστήριξη της διδασκαλίας και της μάθησης. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερα…

Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού

photodentro.edu.gr/edusoft

Το Φωτόδεντρο > Εκπαιδευτικό Λογισμικό (Φωτόδεντρο EDUSOFT) είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Λογισμικού για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Φιλοξενεί εκπαιδευτικά λογισμικά και πακέτα με εκπαιδευτικές δραστηριότητες για τοπική μεταφόρτωση. Είναι ανοιχτό σε όλους, μαθητές, δασκάλους, γονείς αλλά και κάθε ενδιαφερόμενο.

Περισσότερα…

Φωτόδεντρο > e-yliko Χρηστών

Ψηφιακό Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών

photodentro.edu.gr/ugc

Το Φωτόδεντρο > e-yliko χρηστών είναι το Πανελλήνιο Αποθετήριο Εκπαιδευτικού Υλικού Χρηστών για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο χώρο αυτό οι εκπαιδευτικοί αναρτούν τα δικά τους μαθησιακά αντικείμενα ή αναζητούν μαθησιακά αντικείμενα άλλων χρηστών.

Περισσότερα….

Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών

photodentro.edu.gr/oep

Το Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση. Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Περισσότερα…

Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές

photodentro.edu.gr/mext

Το Φωτόδεντρο > Εξωτερικές Πηγές (ΜΕΧΤ) υποστηρίζει την επιλογή και περιγραφή με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα ψηφιακών πόρων από εξωτερικές πηγές, κυρίως πολιτισμικές (όπως ψηφιακές συλλογές μουσείων) με στόχο την αξιοποίησή τους στην εκπαιδευτική διαδικασία.

Περισσότερα…

i-participate

Δράση «Συμμετέχω»

http://i-participate.gr/

Δράση για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην ανάδειξη καλών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Περισσότερα…

Φωτόδεντρο > Μικρότοποι

http://micro.photodentro.edu.gr

Υποστηρίζει τη δημιουργία θεματικά εστιασμένων μικρότοπων με επιλεγμένο ψηφιακό υλικό από τον Εθνικό Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «Φωτόδεντρο».

e-me

Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα

http://e-me.edu.gr/

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me για μαθητές και εκπαιδευτικούς είναι ένα ολοκληρωμένο ψηφιακό περιβάλλον, ασφαλές αλλά ταυτόχρονα ανοικτό, για τη μάθηση, τη συνεργασία, την επικοινωνία και δικτύωση όλων των μελών της σχολικής κοινότητας.

Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me αναπτύχθηκε για να αποτελέσει:

  • το προσωπικό περιβάλλον εργασίας κάθε μαθητή και εκπαιδευτικού
  • έναν ασφαλή χώρο συνεργασίας, επικοινωνίας, ανταλλαγής αρχείων και περιεχομένου
  • ένα χώρο για κοινωνική δικτύωση μαθητών και εκπαιδευτικών
  • ένα πλαίσιο για υποδοχή εξωτερικών εργαλείων και εφαρμογών (apps)
  • ένα χώρο για δημοσιοποίηση και ανάδειξη της δουλειάς των μαθητών, των εκπαιδευτικών και των σχολείων

Περισσότερα…