Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ
ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ > ΑΝΟΙΧΤΕΣ ΕΚΠΑΙΔΕΥΤΙΚΕΣ ΠΡΑΚΤΙΚΕΣ 2017-05-19T09:35:03+00:00

Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές

Ψηφιακό Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών

photodentro.edu.gr/oep

photodentro oep homepage

Το Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Open Educational Practices) αποτελεί το Πανελλήνιο Αποθετήριο Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.

Στο χώρο αυτό, εκπαιδευτικοί και μέλη της ευρύτερης εκπαιδευτικής κοινότητας μπορούν να αναρτήσουν και να διαμοιράσουν ανοιχτές εκπαιδευτικές πρακτικές αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου καθώς και να αναζητήσουν αναρτημένες εκπαιδευτικές πρακτικές άλλων χρηστών.

Αναπτύχθηκε με στόχο :

  • αφενός να συγκεντρώσει οργανώνει και διαθέτει στην εκπαιδευτική κοινότητα Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές που προτείνονται από εκπαιδευτικούς και αφορούν σε αξιοποίηση ανοιχτού ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου στη διαδικασία μάθησης,
  • δημιουργηθεί μία ενεργή κοινότητα αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, όπου εκπαιδευτικοί, επώνυμα και έχοντας δημόσιο προφίλ, αναρτούν και μοιράζονται τις δικές τους πρακτικές, αξιολογούν, σχολιάζουν και να ανταλλάσσουν απόψεις για τις Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές συναδέλφων τους.

Όλες οι εκπαιδευτικές πρακτικές διατίθενται ελεύθερα με την άδεια Creative Commons CC BY-NC-SA, στο πλαίσιο υλοποίησης της εθνικής στρατηγικής για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και της προώθησης της χρήσης Ανοικτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OER) στα σχολεία.

Το Φωτόδεντρο > Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (Open Educational Practices) υποστηρίζεται από τη Δράση «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» του έργου, στόχος της οποίας είναι:

  • η ανάπτυξη ενός δικτύου καινοτόμων εκπαιδευτικών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εποικοδομητική αξιοποίησή του στην εκπαιδευτική διαδικασία, μέσα από τον κόμβο i-participate.gr καθώς και
  • η ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.