Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

ΔΡΑΣΗ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»

Home/ΑΠΟΤΕΛΕΣΜΑΤΑ/ΥΠΗΡΕΣΙΕΣ/ΔΡΑΣΗ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»
ΔΡΑΣΗ «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» 2017-05-19T09:35:03+00:00

Δράση «Συμμετέχω»

http://i-participate.gr/

i-participate

Δράση για την ενθάρρυνση και υποστήριξη της συμμετοχής εκπαιδευτικών στην ανάπτυξη και αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου και στην ανάδειξη καλών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών.

Μέσα από τον κόμβο i-participate.gr και ένα δίκτυο περιφερειακών «πρεσβευτών», η Δράση στοχεύει στην ανάπτυξη μιας ενεργής κοινότητας καινοτόμων εκπαιδευτικών για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο και την εποικοδομητική αξιοποίησή του εκπαιδευτική διαδικασία, καθώς και την ανάδειξη και προβολή καλών πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου.