ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΣΦΡΑΓΙΔΕΣ ΠΟΙΟΤΗΤΑΣ

Το Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας (ή Φωτόδεντρο seals) αναπτύχθηκε για να υποστηρίξει την Υπηρεσία Οργάνωσης και Διαχείρισης Σφραγίδων Ποιότητας Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Περιεχομένου.

Φιλοξενεί και διαχειρίζεται:

(α) «Σφραγίδες Ποιότητας» για ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο, οι οποίες προέρχονται από φορείς, κοινοπραξίες ή ενώσεις φορέων και αφορούν σε συγκεκριμένες διαδικασίες διασφάλισης ποιότητας ή κριτήρια αξιολόγησης, και
(β) «Σφραγίσεις» ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, που αφορούν στο αποτέλεσμα της διαδικασίας ελέγχου ποιότητας του ψηφιακού περιεχομένου με χρήση κάποιας σφραγίδας ποιότητας.

Το Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας απευθύνεται σε φορείς, οργανισμούς, ή έργα που εφαρμόζουν διαδικασίες ελέγχου ποιότητας ψηφιακού περιεχομένου. Παρέχει ένα περιβάλλον για εξουσιοδοτημένους χρήστες, το οποίο υποστηρίζει:

(α) την αναλυτική περιγραφή σφραγίδων ποιότητας από φορείς – κατόχους της σφραγίδας ποιότητας (Σφραγιδοθέτες) και

(β) τη χρήση των Σφραγίδων Ποιότητας από τους χειριστές του φορέα-Σφραγιδοθέτη, για «σφραγίσεις» Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο».

Στο πλαίσιο της Πράξης Π61-ΙΤΥΕ (Ψηφιακό Σχολείο Ι) αναπτύχθηκε η 1η έκδοση του υποσυστήματος Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας.

Στο πλαίσιο της παρούσας Πράξης, προβλέπεται:

  • Σχεδίαση και δοκιμαστική λειτουργία της Υπηρεσίας Οργάνωσης και Διαχείρισης Σφραγίδων Ποιότητας Εκπαιδευτικού Ψηφιακού Περιεχομένου
  • Επέκταση και βελτίωση του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας»
  • Ενσωμάτωση στο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» των υφιστάμενων σφραγίδων ποιότητας που έχουν αξιοποιηθεί στα Αποθετήρια Φωτόδεντρο
  • Υποστήριξη των φορέων που επιθυμούν να καταθέσουν Σφραγίδες Ποιότητας στο «Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας» και των εξουσιοδοτημένων χρηστών που θα τις χρησιμοποιούν για να «σφραγίσουν» Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο».