ΔΡΑΣΗ 1: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me
Π1.1 Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα e-me Έκδ. 2.0
Π1.2 Αναφορά παραγωγικής λειτουργίας της e-me
ΔΡΑΣΗ 2: Ψηφιακά Αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων “ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ”
Π2.1 Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων Photodentro GR IEEE LOM AP (επικαιροποιημένες εκδόσεις)  ✓
Π2.2 Φωτόδεντρο Μαθησιακά Αντικείμενα (LOR) Έκδ. 4.0  ✓
Π2.3 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Βίντεο (video) Έκδ. 3.0  ✓
Π2.4 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Λογισμικά (edusoft) Έκδ. 3.0  ✓
Π2.5 Φωτόδεντρο e-yliko Χρηστών (UGC) Έκδ. 4.0  ✓
Π2.6 Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (OEP) Έκδ. 3.0  ✓
Π2.7 Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας (seals) Έκδ. 2.0
Π2.8 Φωτόδεντρο Μικρότοποι (microsites) Έκδ. 2.0
Π2.9 Photodentro SaaS (Photodentro Software as a Service) – Τεκμηρίωση υπηρεσίας Έκδ. 1.0
Π2.10 Νέα Αποθετήρια Φωτόδεντρο
Π2.11 Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια (Photodentro Learning Scenario Designer & Repo) Έκδ. 1.0
ΔΡΑΣΗ 3: Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου “ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ”
Π3.1 Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ» / ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ Έκδ. 4.0
Π3.2 ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΕΞΩΤΕΡΙΚΕΣ ΠΗΓΕΣ (ή ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΕΧΤ) Έκδ. 4.0
Π3.3 Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Σχολική Εκπαίδευση (Τεκμηρίωση και Αναφορά Λειτουργίας)
ΔΡΑΣΗ 4: Υπηρεσία «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr)
Π4.1 Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία Έκδ. 1.0
Π4.2 Αναφορά μετάπτωσης υφιστάμενου περιεχομένου & ανάρτησης νέων ή επικαιροποιημένων εκδόσεων σχολικών βιβλίων Έκδ. 4.0
ΔΡΑΣΗ 5: Ανάπτυξη, προσαρμογή και επικαιροποίηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs)
Π5.1 Νέοι Ανοιχτοί Μαθησιακοί Πόροι  ✓
Π5.2 Υφιστάμενοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι που επικαιροποιήθηκαν / βελτιώθηκαν   ✓
ΔΡΑΣΗ 6: Επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμός και δημοσίευση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) στα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο»
Π6.1 Μετασχολιασμένοι και αναρτημένοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs) στα Αποθετήρια Φωτόδεντρο
Π6.2 Επικαιροποιημένα / Βελτιωμένα μεταδεδομένα σε επιλεγμένους Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους (OERs) στα Αποθετήρια Φωτόδεντρο  Έκδ. 1.0  ✓
ΔΡΑΣΗ 7: Εμπλουτισμός «Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων»
Π7.1 Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία – Επέκταση εμπλουτισμού, βελτιωμένες εκδόσεις
Π7.2 Νέα Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία – Εμπλουτισμός με Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους
Π7.3 Νέα Σχολικά Βιβλία Μαθητή σε HTML μορφή & Επικαιροποίηση υφιστάμενων  ✓
ΔΡΑΣΗ 8: «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ»: Ανάδειξη και προβολή καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
Π8.1 Οδηγός Ανάδειξης Καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου Έκδ. 2.0
Π8.2 Αναφορά πεπραγμένων Δράσης προώθησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου
Π8.3 Πανελλήνιος διαγωνισμός ανάδειξης βέλτιστων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου – Αναφορά Αποτελεσμάτων
ΔΡΑΣΗ 9: Ενέργειες Δημοσιότητας και Προβολής του έργου
Π9.1 Ετήσιες Εκθέσεις Πεπραγμένων
Π9.2 Παρατηρητήριο χρήσης / αξιοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση Έκδ. 1.0
Π9.3 Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) προώθησης της αξιοποίησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
ΔΡΑΣΗ 10: Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης
Π10.1 Εξαμηνιαίες Εκθέσεις Πεπραγμένων Πράξης