Το έργο «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5001312) αποτελεί συνέχεια, επεκτείνει, αναβαθμίζει και εμπλουτίζει τα αποτελέσματα του έργου «Ψηφιακό Σχολείο Ι: Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΣΠΑ 2007-2013 (Π61-ΙΤΥΕ, Κωδικός ΟΠΣ 296441, http://dschool.edu.gr/p61cti/), το οποίο αποτέλεσε κεντρικό έργο του Υπουργείου Παιδείας το διάστημα 2010-15 στον άξονα Δράσεων του «Ψηφιακού Σχολείου» για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο και υλοποιήθηκε από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ».

Στο πλαίσιο του Ψηφιακού Σχολείου Ι (Π61-ΙΤΥΕ) σχεδιάστηκαν, αναπτύχθηκαν και λειτούργησαν τέσσερις κεντρικές διαδικτυακές υπηρεσίες του Υπουργείου Παιδείας για το ψηφιακό εκπαιδευτικό περιεχόμενο της Πρωτοβάθμιας και Δευτεροβάθμιας εκπαίδευσης, διαθέσιμες μέσω της κεντρικής σελίδας http://dschool.edu.gr:

 • τα «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr), ο επίσημος δικτυακός τόπος του Υπουργείου Παιδείας για τη διάθεση σε εκπαιδευτικούς και σε μαθητές της ψηφιακής μορφής των σχολικών βιβλίων,
 • τα Ψηφιακά Αποθετήρια «Φωτόδεντρο», μία σειρά από αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων, καθένα από τα οποία εξυπηρετεί διαφορετικούς στόχους (αποθετήρια μαθησιακών αντικειμένων, εκπαιδευτικών βίντεο, εκπαιδευτικών λογισμικών, εκπαιδευτικού υλικού χρηστών, ανοιχτών εκπαιδευτικών πρακτικών),
 • ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια εκπαίδευση «Φωτόδεντρο» (photodentro.edu.gr), που λειτουργεί ως κεντρικό σημείο αναζήτησης Ανοιχτών Μαθησιακών Πόρων για τη σχολική εκπαίδευση, συσσωρεύοντας και ενοποιώντας περιεχόμενο από εξωτερικές πηγές, καθώς και το υποσύνολο αυτού «Φωτόδεντρο Πολιτισμός», ένας θεματικός συσσωρευτής πολιτισμικών εκπαιδευτικών πόρων για την Πρωτοβάθμια και τη Δευτεροβάθμια εκπαίδευση.
 • η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα ‘e–me’ για μαθητές και εκπαιδευτικούς (e-me.edu.gr), μια σύγχρονη, κοινωνική, επεκτάσιμη πλατφόρμα που υποστηρίζει την επικοινωνία και τη συνεργασία και παρέχει προσωπικό χώρο αρχείων σε περιβάλλον cloud.

Επιπλέον, αναπτύχθηκαν 7.000 νέα Ανοιχτά Μαθησιακά Αντικείμενα για τη σχολική εκπαίδευση από έμπειρους εκπαιδευτικούς ενώ άλλα 1.500 απομονώθηκαν και ανακτήθηκαν από εκπαιδευτικά λογισμικά που είχαν χρηματοδοτηθεί την προηγούμενη δεκαετία. Όλα αναρτήθηκαν, τεκμηριώθηκαν με μεταδεδομένα, δημοσιεύτηκαν και διατέθηκαν ελεύθερα μέσα από Αποθετήρια «Φωτόδεντρο». Όλα τα σχολικά βιβλία διαμορφώθηκαν ψηφιακά ενώ 79 από αυτά εμπλουτίστηκαν με Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους, δημιουργώντας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία». Τέλος. σχεδιάστηκε και υλοποιήθηκε δράση ανάδειξης και προβολής καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης εκπαιδευτικού περιεχομένου (Δράση «Συμμετέχω», i-participate.gr).

Οι υπηρεσίες του Ψηφιακού Σχολείου αξιοποιούνται ευρέως από εκπαιδευτικούς και μαθητές, έχοντας πάνω από 600.000 μοναδικούς επισκέπτες το μήνα.

Στο πλαίσιο του παρόντος έργου Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ, που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» για λογαριασμό του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων:

 • Η Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα «e-me» επεκτείνεται, εξελίσσεται και λειτουργεί σε ευρεία κλίμακα, υποστηρίζοντας μεγάλο αριθμό μαθητών και εκπαιδευτικών, ενώ καλείται η εκπαιδευτική κοινότητα να συμμετέχει με ιδέες και ανάπτυξη «e-me apps» προσθέτοντας νέα λειτουργικότητα.
 • Τα αποθετήρια Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «Φωτόδεντρο» βελτιώνονται και επεκτείνονται, αναπτύσσεται νέο Φωτόδεντρο για μαθητικές δημιουργίες, εξελίσσεται η υπηρεσία Φωτόδεντρο Σφραγίδες Ποιότητας, ενώ ξεκινά η λειτουργία της υπηρεσίας Φωτόδεντρο SaaS.
 • Αναπτύσσεται νέο ψηφιακό αποθετήριο και περιβάλλον σχεδίασης, συγγραφής, διαχείρισης και διαμοίρασης εκπαιδευτικών σεναρίων «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια».
 • Ο Εθνικός Συσσωρευτής Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ εξελίσσεται, ενώ η κεντρική πύλη επεκτείνεται και υποστηρίζει σχόλια και αξιολογήσεις χρηστών. Δημιουργείται νέος μικρότοπος για το Δημοτικό Σχολείο.
 • Ξεκινά η λειτουργία της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση, υποστηρίζοντας φορείς για διασύνδεση των αποθετηρίων τους.
 • Δημιουργείται νέο Αποθετήριο «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» εκσυγχρονίζοντας τον υφιστάμενο ιστότοπο και υποστηρίζοντας εξελιγμένη αναζήτηση στο περιεχόμενο.
 • Αναπτύσσονται μερικές εκατοντάδες νέοι Ανοιχτοί Εκπαιδευτικοί Πόροι (OERs) για την τυπική ή άτυπη, σχολική και προσχολική εκπαίδευση και επικαιροποιούνται παλαιότεροι.
 • Οι πόροι τεκμηριώνονται με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και δημοσιεύονται στα «Φωτόδεντρα» ενώ βελτιώνεται η ποιότητα μεταδεδομένων υφιστάμενων.
 • Επεκτείνεται ο εμπλουτισμός των Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων και εμπλουτίζονται και νέα βιβλία.
 • Οι πόροι τεκμηριώνονται με εκπαιδευτικά μεταδεδομένα και δημοσιεύονται στα «Φωτόδεντρα» ενώ βελτιώνεται η ποιότητα μεταδεδομένων υφιστάμενων.
 • Συνεχίζεται η επιτυχημένη δράση «Συμμετέχω» για ανάδειξη καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου και καθιερώνεται ετήσιος Διαγωνισμός.
 • Διαμορφώνεται και λειτουργεί σύστημα online «Παρατηρητηρίου» για χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση.
 • Αναπτύσσεται οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) προώθησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.

Αλλαγή διάρκειας και συνολικού προϋπολογισμού ως εξής:
Διάρκεια Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 27/3/2017 έως 30/6/2021.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης 2.799.955,60 €

Εντάχθηκε και ξεκίνησε τον 3/2017 και ολοκληρώνεται τον 6/2021.

Τελικός Δικαιούχος είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), Ν.Π.Ι.Δ. εποπτευόμενο από το Υπουργείο Παιδείας, επί τη βάσει των αρμοδιοτήτων του (Ν.3966, ΦΕΚ 118/24.05.2011, Άρθρο 23, 1.α. ββ, 1.ι.δδ).

Το φυσικό αντικείμενο της Πράξης υλοποιείται με ένα (1) Υποέργο το οποίο εξειδικεύεται σε δέκα (10) Δράσεις.

Ταυτότητα πράξης
Τίτλος «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»
Πλαίσιο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312
Διάρκεια Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 27/3/2017 έως 30/6/2021.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης 2.799.955,60 €
Φορέας Υλοποίησης Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπεύθυνη  Έργου Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού