• Δ1.1 Διαμόρφωση e-me για παραγωγική λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα
 • Δ1.2 Εξέλιξη, επέκταση, βελτίωση της λειτουργικότητας της e-me
 • Δ1.3 Ανάπτυξη, Προσαρμογή και Ενσωμάτωση e-me apps
 • Δ1.4 Υποστήριξη της λειτουργίας της e-me
 • Δ2.1 Επικαιροποίηση ή/και επέκταση του Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων Photodentro GR IEEE LOM AP
 • Δ2.2 Επέκταση, διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας των υφιστάμενων Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο»
 • Δ2.3 Επέκταση, διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας υποστηρικτικών υποσυστημάτων και υπηρεσιών «Φωτόδεντρο»
 • Δ2.4 Σχεδίαση, ανάπτυξη και λειτουργία νέων αποθετηρίων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων για τη σχολική και προσχολική εκπαίδευση
 • Δ2.5 Σχεδίαση και ανάπτυξη ψηφιακού αποθετηρίου και περιβάλλοντος σχεδίασης, συγγραφής, διαχείρισης και διαμοίρασης εκπαιδευτικών σεναρίων «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»
 • Δ3.1 Επέκταση, βελτίωση, επικαιροποίηση και υποστήριξη της λειτουργίας του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ
 • Δ3.2 Βελτίωση και επέκταση του συστήματος «Φωτόδεντρο ΜΕΧΤ»
 • Δ3.3 Διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας της Εθνικής Υπηρεσίας Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη Σχολική Εκπαίδευση
 • Δ4.1 Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμός του ιστότοπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» – Δημιουργία “Φωτόδεντρου Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία”
 • Δ4.2 Μετάπτωση υφιστάμενου περιεχομένου στο νέο σύστημα και μετασχολιασμός (περιγραφή / εισαγωγή μεταδεδομένων) υφιστάμενων σχολικών βιβλίων
 • Δ4.3 Υποστήριξη της λειτουργίας της υπηρεσίας «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία»
 • Δ4.4 Ανάρτηση, τεκμηρίωση και διάθεση νέων ή επικαιροποιημένων εκδόσεων σχολικών βιβλίων
 • Δ5.1 Ανάπτυξη ή/και προσαρμογή νέων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
 • Δ5.2 Επικαιροποίηση και βελτίωση υφιστάμενων ψηφιακών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
 • Δ6.1 Επιλογή, ανάρτηση, τεκμηρίωση και δημοσίευση νέων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων στα αποθετήρια του έργου
 • Δ6.2 Βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων υφιστάμενων ανοιχτών εκπαιδευτικών πόρων των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο»
 • Δ7.1 Επέκταση, βελτίωση και επικαιροποίηση του εμπλουτισμού των ηλεκτρονικών εκδόσεων των σχολικών βιβλίων με νέους ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους
 • Δ7.2 Εμπλουτισμός νέων σχολικών βιβλίων με ανοιχτούς εκπαιδευτικούς πόρους
 • Δ8.1 Διεύρυνση Δικτύου Καινοτόμων Εκπαιδευτικών για το Ψηφιακό Εκπαιδευτικό Περιεχόμενο & Προώθηση Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ)
 • Δ8.2 Πανελλήνιος διαγωνισμός ανάδειξης βέλτιστων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών (ΑΕΠ) αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου
 • Δ9.1 Διαμόρφωση, συντήρηση και λειτουργία web site του έργου
 • Δ9.2 Διοργάνωση και συμμετοχή σε συνέδρια, ημερίδες και εκθέσεις, δημιουργία υλικού δημοσιότητας, προβολή του έργου στα κοινωνικά δίκτυα
 • Δ9.3 Παρατηρητήριο χρήσης / αξιοποίησης του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση
 • Δ9.4 Οπτικοακουστικό υλικό (βίντεο) προώθησης της αξιοποίησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων
Η Δράση 10 αφορά σε όλες τις απαραίτητες ενέργειες για την οργάνωση, διοίκηση, οικονομοτεχνική διαχείριση και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης.