Η Πράξη «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» εντάχθηκε με την υπ΄αρ. 7422/08.03.2017 Απόφαση Ένταξης στο Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρωπίνου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση 2014-2020» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.) του ΕΣΠΑ 2014-2020 (Κωδικός ΟΠΣ 5001312), στους Άξονες Προτεραιότητας 6 (Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος), 8 και 9 (Βελτίωση της ποιότητας και αποτελεσματικότητας του εκπαιδευτικού συστήματος και της δια βίου μάθησης – σύνδεση με την αγορά εργασίας στην περιφέρεια Στερεάς Ελλάδας και Νοτίου Αιγαίου). Συγχρηματοδοτείται από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο – ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Φορέας Πρότασης, Φορέας Υλοποίησης της Πράξης (Τελικός Δικαιούχος) και Φορέας Λειτουργίας των παραγόμενων e-υπηρεσιών είναι το Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών & Εκδόσεων – «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ), επί τη βάσει των αρμοδιοτήτων του (Ν.3966, ΦΕΚ 118/24.05.2011, Άρθρο 23, 1.α. ββ, 1.ι.δδ).
Η Πράξη αποτελείται από ένα (1) υποέργο που υλοποιείται από το ΙΤΥΕ με ίδια μέσα (Απόφαση Π394/05.05.2020 υλοποίησης με ίδια μέσα του Υποέργου 1 της Πράξης – 3η Τροποποίηση).

Ειδικότερα, η Πράξη συντονίζεται και υλοποιείται από τη Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού του ΙΤΥΕ.

ΣΥΝΟΛΙΚΟΣ ΣΥΝΤΟΝΙΣΜΟΣ ΤΗΣ ΠΡΑΞΗΣ

 • Υπεύθυνη Πράξης: Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διευθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού
 • Επιστημονικός Σύμβουλος: Καθ. Χρήστος Κακλαμάνης, Πρόεδρος ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ»
 • Επιστημονική Επιτροπή Πράξης:
  • Επικ. Καθ. Κωνσταντίνος Γαβριλάκης (Περιβαλλοντική Εκπαίδευση / Εκπαίδευση για την Αειφόρο Ανάπτυξη)
  • Καθ. Αικατερίνη Κλωνάρη (Γεωγραφία – Γεωλογία)
  • Καθ. Βασίλειος Κόμης (Προσχολική Αγωγή)
  • Καθ. Πολυχρόνης Κυνηγός (Μαθηματικά)
  • Αναπλ. Καθ. Βασιλική Μητροπούλου (Θρησκευτικά)
  • Αναπλ. Καθ. Βασιλική Μητσικοπούλου (Ξένες Γλώσσες / Αγγλικά)
  • Καθ. Αναστάσιος Μικρόπουλος (Φυσικές Επιστήμες)
  • Αναπλ. Καθ. Κυπαρισσία Παπανικολάου (Τεχνική Επαγγελματική Εκπαίδευση)
  • Αναπλ. Καθ. Μαρίνα Παπαστεργίου (Φυσική Αγωγή)
  • Καθ. Αθανάσιος Τζιμογιάννης (Πληροφορική & Τεχνολογία)
  • Δρ. Αρμόδιος Τσιβάς (Ιστορία)
  • Καθ. Σμαράγδα Χρυσοστόμου (Αισθητική Αγωγή)