Δράση «Συμμετέχω»: Ανάδειξη και προβολή καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών Αξιοποίησης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου (i-participate.gr) i-participate.gr

Μια Ανοιχτή Εκπαιδευτική Πρακτική αξιοποίησης ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου είναι μία διδακτική τεχνική, η οποία έχει εφαρμοστεί σε κάποιο συγκεκριμένο εκπαιδευτικό πλαίσιο, βασίζεται σε Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους ή/και αξιοποιεί ανοιχτά εργαλεία και διαμοιράζεται ελεύθερα.

Η Δράση «Συμμετέχω» στοχεύει στην ενθάρρυνση και υποστήριξη των εκπαιδευτικών στο να δημιουργούν και να αξιοποιούν εποικοδομητικά Ανοιχτούς
Ψηφιακούς Εκπαιδευτικούς Πόρους στη διδακτική πρακτική τους και να μοιράζονται καλές Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές (ΑΕΠ).

Υποστηρίζεται από τον κόμβο «Συμμετέχω» (i-participate.gr) και υλοποιείται με ομάδα περιφερειακών «πρεσβευτών», οι οποίοι, με στόχο την ενθάρρυνση και υποστήριξη εκπαιδευτικών στην αξιοποίηση ψηφιακού εκπαιδευτικού περιεχομένου, διοργανώνουν εκδηλώσεις (ημερίδες, εργαστήρια κ.ά.) σε τοπικό ή περιφερειακό επίπεδο.

Η Δράση περιλαμβάνει τη διενέργεια Πανελλήνιου Διαγωνισμού για την ανάδειξη και προβολή βέλτιστων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών για την Πρωτοβάθμια και Δευτεροβάθμια Εκπαίδευση. Ο 2ος Πανελλήνιος Διαγωνισμός Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών έχει ανακοινωθεί: http://photodentro.edu.gr/oep/#contest.

Καταληκτική ημερομηνία για την υποβολή συμμετοχών στον διαγωνισμό είναι η 31η Οκτωβρίου 2018.