Το φυσικό αντικείμενο του έργου «Ψηφιακό Σχολείο ΙΙ: Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» εξειδικεύεται σε δέκα (10) Δράσεις και περιλαμβάνει:

  • Επέκταση, διαμόρφωση και υποστήριξη της λειτουργίας σε ευρεία κλίμακα και της βιωσιμότητας της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας «e-me» για μαθητές και εκπαιδευτικούς (e-me.edu.gr). Περιλαμβάνεται διαμόρφωση της e-me για παραγωγική λειτουργία σε μεγάλη κλίμακα αξιοποιώντας υπάρχουσες υποδομές υπολογιστικού νέφους, εξέλιξη, επέκταση και βελτίωση του κεντρικού συστήματος και των υπηρεσιών της e-me, ανάπτυξη και ενσωμάτωση στην e-me μικρο-εφαρμογών (e-me apps) για επέκταση της λειτουργικότητάς της και τεχνική διαχείριση και υποστήριξη των συστημάτων της e-me.
  • Επέκταση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας των Ψηφιακών Αποθετηρίων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων «ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ».Περιλαμβάνονται: επικαιροποίηση του Προφίλ Εφαρμογής Μεταδεδομένων Photodentro GR IEEE LOM AP, επέκταση, και βελτίωση των υφιστάμενων Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο» (Μαθησιακών Αντικειμένων, Εκπαιδευτικών Βίντεο, Εκπαιδευτικών Λογισμικών, Υλικού Χρηστών και Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών) και των υποστηρικτικών υποσυστημάτων και υπηρεσιών (Σφραγίδες Ποιότητας και Μικρότοποι), ανάπτυξη νέου Αποθετηρίου για Μαθητικές Δημιουργίες με εφαρμογή του μοντέλου Photodentro SaaS (Software as a Service) και σχεδίαση και ανάπτυξη νέου ψηφιακού αποθετηρίου και περιβάλλοντος σχεδίασης, συγγραφής, διαχείρισης και διαμοίρασης εκπαιδευτικών σεναρίων «Φωτόδεντρο Εκπαιδευτικά Σενάρια»
  • Επέκταση, βελτίωση και υποστήριξη της λειτουργίας και της βιωσιμότητας του Εθνικού Συσσωρευτή Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ (photodentro.edu.gr), επιτρέποντας αναζήτηση ψηφιακού περιεχομένου από ένα κεντρικό σημείο, με ενιαίο τρόπο. Επίσης, βελτίωση του υποσυστήματος ΦΩΤΟΔΕΝΤΡΟ ΜΕΧΤ που υποστηρίζει την Εθνική Υπηρεσία Συσσώρευσης Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Περιεχομένου για τη σχολική εκπαίδευση και διασύνδεση στον Εθνικό Συσσωρευτή (συσσώρευση) μικρού αριθμού εξωτερικών αποθετηρίων με παιδαγωγικό εμπλουτισμό μεταδεδομένων όπου απαιτείται.
  • Αναμόρφωση και εκσυγχρονισμό του ιστοτόπου «Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία» (e-books.edu.gr) και δημιουργία Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Διαδραστικά Σχολικά Βιβλία». Περιλαμβάνεται μετάπτωση περιεχομένου και τεκμηρίωση με μεταδεδομένα υφιστάμενων βιβλίων, ανάρτηση, τεκμηρίωση και διάθεση νέων ή επικαιροποιημένων εκδόσεων σχολικών βιβλίων και υποστήριξη χρηστών.
  • Ανάπτυξη μερικών εκατοντάδων νέων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) για την τυπική ή άτυπη, σχολική και προσχολική εκπαίδευση καθώς και βελτίωση και επικαιροποίηση μικρού αριθμού υφιστάμενων OERs.
  • Επιλογή, ανάρτηση, μετασχολιασμό (τεκμηρίωση με μεταδεδομένα) και δημοσίευση στα Αποθετήρια «Φωτόδεντρο» μερικών εκατοντάδων Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων (OERs) που αναπτύσσονται στο πλαίσιο της Πράξης ή ανευρίσκονται από άλλες πηγές, καθώς και βελτίωση της ποιότητας των μεταδεδομένων επιλεγμένων ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων των Αποθετηρίων «Φωτόδεντρο».
  • Επέκταση και επικαιροποίηση του εμπλουτισμού υφιστάμενων Διαδραστικών Σχολικών Βιβλίων με Ανοιχτούς Εκπαιδευτικούς Πόρους καθώς και εμπλουτισμός μικρού αριθμού νέων σχολικών βιβλίων. Επίσης, επικαιροποίηση της HTML μορφής υφιστάμενων βιβλίων καθώς και μετατροπή σε HTML μικρού αριθμού νέων βιβλίων.
  • Συνέχεια και επέκταση της Δράσης «ΣΥΜΜΕΤΕΧΩ» για την ανάδειξη και προβολή καλών Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών αξιοποίησης ψηφιακού περιεχομένου, με την υποστήριξη περιφερειακών «πρεσβευτών», του κόμβου «Συμμετέχω» (i-participate.gr) και του Αποθετηρίου «Φωτόδεντρο Ανοιχτές Εκπαιδευτικές Πρακτικές», καθώς και διενέργεια Διαγωνισμού Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πρακτικών.
  • Ενέργειες δημοσιότητας και προβολής του έργου σε Εθνικό και Ευρωπαϊκό επίπεδο (διαμόρφωση και λειτουργία web site, διοργάνωση ημερίδων, συμμετοχή σε συνέδρια, δημιουργία υλικού δημοσιότητας και προβολή στα κοινωνικά δίκτυα). Δημιουργία συστήματος online «Παρατηρητηρίου» για χρήση και αξιοποίηση του ψηφιακού εκπαιδευτικού υλικού στη σχολική εκπαίδευση. Ανάπτυξη οπτικοακουστικού υλικού (βίντεο) προώθησης Ανοιχτών Εκπαιδευτικών Πόρων.
  • Διοικητική, Οικονομικοτεχνική και Επιστημονική Στήριξη της Πράξης