Οι υπηρεσίες αναπτύχθηκαν από το ΙΤΥΕ «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» στο πλαίσιο του έργου «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2007-2013 και επικαιροποιούνται / επεκτείνονται στο πλαίσιο του έργου «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων» του ΕΠ «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του ΕΣΠΑ 2014-2020, με συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (ΕΚΤ) και το Ελληνικό Δημόσιο.

Το Ψηφιακό Σχολείο 4ο από τα 85 καλύτερα έργα (καλές πρακτικές) που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ 2007-2013!

Home/announcements/general/Το Ψηφιακό Σχολείο 4ο από τα 85 καλύτερα έργα (καλές πρακτικές) που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ 2007-2013!

Το Ψηφιακό Σχολείο 4ο από τα 85 καλύτερα έργα (καλές πρακτικές) που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ 2007-2013!

Μια σημαντική διάκριση για την Πράξη «Ψηφιακή Εκπαιδευτική Πλατφόρμα, Διαδραστικά Βιβλία και Αποθετήριο Μαθησιακών Αντικειμένων», που αναδείχθηκε στα 30 καλύτερα έργα – καλές πρακτικές που υλοποιήθηκαν στην Ελλάδα στο πλαίσιο του Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου του ΕΣΠΑ 2007-2013.

Ειδικότερα, κατέκτησε την 4η θέση ανάμεσα στις 85 επιλεγμένες καλές πρακτικές του ΕΣΠΑ 2017-2013. Η αξιολόγηση έγινε από την Ειδική Υπηρεσία Συντονισμού και Παρακολούθησης Δράσεων Ευρωπαϊκού Κοινωνικού Ταμείου (ΕΥΣΕΚΤ). Ειδικότερα, η ΕΥΣΕΚΤ ανέθεσε στην εταιρεία EEO GROUP την εκπόνηση μελέτης με τίτλο «Μεθοδολογία, καταγραφή και αποτίμηση καλών πρακτικών των παρεμβάσεων ΕΚΤ στο ΕΣΠΑ 2007-2013».

Η Πράξη, συγκέντρωσε 18,69 βαθμούς στο σύστημα αξιολόγησης, λαμβάνοντας ιδιαίτερα υψηλές βαθμολογίες σε όλα τα κριτήρια, τα οποία αναφέρονται στη συνέχεια:
– Καινομία / πρωτοτυπία
– Βιωσιμότητα – Δυνατότητα Μεταφοράς & Επανάληψης
– Αποτελεσματικότητα – Αποδοτικότητα
– Αποτελέσματα, αλλαγές – επιπτώσεις στις ομάδες στόχου
– Αρχή των εταιρικών σχέσεων
– Ευρεία διάχυση και δημοσιότητα σε πολλούς και διαφορετικούς φορείς, εξωστρέφεια δράσης

Ιδιαίτερη μνεία έγινε στη συμμετοχή και ανατροφοδότηση των χρηστών της εκπαιδευτικής κοινότητας στην Πράξη, αλλά και στην ανάδραση από ποικίλους φορείς. Επίσης, αναφορά έγινε στην αποτελεσματικότητα της διοίκησης του έργου ενώ στα θετικά σχόλια συγκαταλέγεται η ανοιχτότητα των αδειών των μαθησιακών αντικειμένων που παρήχθησαν αλλά και των εργαλείων και τεχνολογιών που χρησιμοποιήθηκαν για την τεχνική υλοποίηση του έργου.

Ιδιαίτερα σημαντική ήταν η υποδειγματική συνεργασία με άλλους φορείς όπως οι Ειδική Υπηρεσία Εφαρμογής (ΕΥΕ), Ινστιτούτο Εκπαιδευτικής Πολιτικής (ΙΕΠ), Κέντρο Ελληνικής Γλώσσας (ΚΕΓ), Ερευνητικό Κέντρο “Αθηνά”, Υπουργείο Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων και Περιφερειακές Διευθύνσεις Εκπαίδευσης. Τέλος, αναφορά έγινε και στις ενέργεις δημοσιότητας του έργου, τόσο σε κοινωνικά δίκτυα όσο και μέσα από επιστημονικές εκδηλώσειςς αλλά και επιμορφωτικές συναντήσεις, σεμινάρια και εργαστήρια.

2017-03-23T14:09:04+00:00