ΤΟ ΕΡΓΟ

7 Ιανουαρίου, 2021
Ταυτότητα πράξης  
Τίτλος «Επέκταση και Αξιοποίηση της Ψηφιακής Εκπαιδευτικής Πλατφόρμας, των Διαδραστικών Βιβλίων και του Αποθετηρίου Μαθησιακών Αντικειμένων»
Πλαίσιο Χρηματοδότησης Επιχειρησιακό Πρόγραμμα «Ανάπτυξη Ανθρώπινου Δυναμικού, Εκπαίδευση και Δια Βίου Μάθηση» του Υπουργείου Παιδείας, Έρευνας και Θρησκευμάτων (ΥΠ.Π.Ε.Θ.)
Συγχρηματοδότηση από την Ευρωπαϊκή Ένωση (Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο) και το Ελληνικό Δημόσιο στο πλαίσιο του Εθνικού Στρατηγικού Πλαισίου Αναφοράς (ΕΣΠΑ 2014-2020)
Κωδ. Πράξης ΟΠΣ 5001312
Διάρκεια Η χρονική διάρκεια υλοποίησης του φυσικού αντικειμένου του έργου είναι από 27/3/2017 έως 31/12/2018.
Συνολικός Προϋπολογισμός Πράξης 2.240.000 €
Φορέας Υλοποίησης

Ινστιτούτο Τεχνολογίας Υπολογιστών και Εκδόσεων «ΔΙΟΦΑΝΤΟΣ» (ΙΤΥΕ)

Διεύθυνση Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού

Υπεύθυνη  Έργου Δρ. Ελίνα Μεγάλου, Διεθύντρια Δ/νσης Στρατηγικής και Ψηφιακού Εκπαιδευτικού Υλικού